Bod programu č. 43
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Prodej části pozemku parc.č. 1493/228 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3403
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti Bc. J░░░ M░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Šenov u Nového Jičína, PSČ 742 42, o prodej části (cca 850 m2) pozemku parc.č. 1493/228 (orná půda) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína a nezveřejnit tento záměr,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3403.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. urbanistická studie (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. doplněná žádost ze dne 21.02.2024 - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. stanovisko OÚPSŘ - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín, resp. Odbor správy majetku MěÚ obdržel dne 26.01.2024 žádost, následně dne 21.02.2024 doplnění žádosti Bc. J░░░ M░░░░ , o prodej části pozemku parc.č. 1493/228 v k.ú. Žilina u Nového Jičína, za účelem výstavby rodinného domu.

Dle urbanistické studie je předmětný pozemek veden jako plocha pro výstavbu objektů a zařízení občanské vybavenosti.

 

Stanoviska:

OŽP – nemá námitek

ORI – nedoporučuje vyhovět žádosti vzhledem ke skutečnosti, že v urbanistické studii je pro daný pozemek určeno jiné využití než pro rodinný dům.

OÚPSŘ – nedoporučuje prodej - viz příloha č. 4

OV Žilina – nedoporučuje prodej z důvodu již schváleného zastavovacího plánu, ve kterém je pozemek zakreslen jako veřejná plocha.

 

Rada města dne 17.04.2024 usnesením č. 1483/26R/2024 rozhodla nezveřejnit záměr prodeje části předmětného pozemku a doporučila Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti Bc. M░░░░ a ukončit tento majetkoprávní záměr.

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr:    Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Doporučujeme hlasovat vcelku.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   28.05.2024