Bod programu č. 33
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině Technických služeb města Nového Jičína, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

na základě ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Dodatek č. 10 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. bere na vědomí

úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Dodatek č.10 ke ZL TSM (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Úplné znění ZL TSM vč. Dodatku č.10 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Hana Schillerová, Odbor životního prostředí
Důvodová zpráva:

V areálu TSM byla vybudována fotovoltaická elektrárna s tím, že Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (dále jen TSM), budou zajišťovat výrobu, ukládání energie do bateriového uložiště, jeho spotřebu a předání přebytků elektřiny do distribuční sítě, prostřednictvím smlouvy o výkupu přebytků s dodavatelem energie. Energetik města ještě navrhl doplnit činnost "zajištění obsluhy, provozu, údržby a oprav odběratelské trafostanice".  Licence k výrobě elektřiny z FVE není zapotřebí, protože se jedná o zdroj do 50 kW. Tyto činnosti dosud TSM pro svého zřizovatele neprováděly, a proto se navrhují doplnit do zřizovací listiny formou dodatku č.10.  

 

TSM zajišťují dlouhodobě pro zřizovatele činnosti v oblasi odpadového hospodářství (OH). Protože přijetím nového zákona o odpadech došlo ke změně v legislativě OH, jsou navrhovány aktualizované formulace ve vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace pro nakládání s odpady, nakládání s nebezpečnými odpady a nakládání s výrobky s ukončenou životností. Po věcné stránce nedochází navrhovanou změnou k rozšíření ani ke zúžení rozsahu činnosti ve jmenované oblasti.

 

Poslední změnu navrhl ředitel TSM - upřesnění zodpovědnosti ředitele jako statutárního zástupce, který se má řídit usneseními, rozhodnutími a předpisy zřizovatele, které zřizovatel v rámci své pravomoci a působnosti vůči organizaci vydal.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Materiál projednán na 27. schůzi Rady města Nový Jičín 22.05.2024. Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.


Zpracovala: Ing. Eva Bártková

 

Datum: 26.04.2024