Bod programu č. 8
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2025
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 10.690.000 Kč a s předpokládaným/minimálním objemem finančních prostředků z rozpočtů obcí v rámci ORP Nový Jičín ve výši  879.044 Kč pro rok 2025,

2. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.
T: 11.06.2024

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Přílohy
1. Program na podporu celoroční činnosti sociálních služeb (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 04.04.2024
Rada města dne 22.05.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Orgánům města je předložen Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2025, který po výrazné formální úpravě v loňském roce,  pro rok 2025 nedoznává výraznějších změn. Tak, jak je Program koncipován naplňuje koncepci podpory sociálních služeb, vycházející jak z procesů kraje (v rámci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v Moravskoslezském kraji na léta 2024-2026), tak procesů místních, strategicky upravených ve schváleném Komunitním plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020-2024.

V rámci nových změn v Programu nutno zmínit, že Sociální a zdravotnická  komise na svém jednání dne 04.04.2024 odhlasovala souhlas s navýšením maximální částky poskytnuté dotace pro 1 sociální službu z původních 1.600.000 Kč na současných 3.500.000 Kč. Uvedený krok souvisí i s finanční alokací Programu, který reaguje na ukončení individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora služeb sociální prevence 2022+, kdy  služby sociální prevence spolufinancované z rozpočtu města  v letech 2023 a 2024 individuální dotací (usnesení ZM č. 546/Z22/2022 ze dne 12.09.2022), budou pro rok 2025 a dále, účastny standardních dotačních procesů na podporu sociálních služeb z kap. 313 MPSV a vyhlašovaného programového řízení města.  K dalším drobným úpravám Programu patří konkretizace informace, že výše dotace je určena na jednu sociální službu za rok (čl. IV, odst.3 a 4 programu), došlo k úpravě časových termínů pro podání žádosti, časových termínů pro uznatelnost nákladů apod. K nejvýraznějším změnám v rámci přípravy  vzoru smluv patří, že je ponechána pouze možnost elektronické podoby smlouvy vč. podpisu smluv (čl. VII)  a v hlavičce vzoru je  rozšířena možnost uvést více účtů organizace pro dispozici s dotací.

Znění Programu na podporu celoroční činnosti sociálních služeb je upraveno tak, aby bylo umožněno reflektovat změny vyplývající z uzavřených Smluv o budoucí finanční participaci při realizaci projektu „Zajištění spolufinancování základní sítě sociálních služeb  ve správním obvodu obce s rozšířenou působností ORP Nový Jičín" a žádosti o individuální dotace z rozpočtu obcí na spolufinancování soc. služeb, v souladu s usnesením Rady města č.1319/24R/2024 ze dne 20.03.2024. Částka objemu finančních prostředků z rozpočtu obcí v rámci ORP Nový Jičín pro rok 2025 (v prvním předloženém usnesení a ve znění Programu),  bude doplněna na červnové jednání Zastupitelstva města, v současné době orgány jednotlivých obcí o dotaci rozhodují.

Program na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální a  Program na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních  budou předloženy ke schválení a vyhlášení na prosincovém Zastupitelstvu města.

Dopad na rozpočet města: Viz bod č. 1. předloženého usnesení. Bude zahrnuto v návrhu rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2025.

Stanovisko Komise sociální a zdravotnické : Komise svým usnesením č. XV/6 doporučila vyhlásit připravené programy administrované OSV pro rok 2025 na červnovém Zastupitelstvu města a to: 
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
Program města Nový Jičína na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální
Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě
Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
(Hlasování: Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0).

Rada města dne 22.05.2024 svým usnesením č. 1493/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení v navrženém znění.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navržené znění. Hlasování se navrhuje vcelku.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum: 20.05.2024