Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2025
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků ve výši 420.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální pro rok 2025,

2. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu celoroční  činnosti v oblasti sociální pro rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.
T: 11.06.2024

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Přílohy
1. Program na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 04.04.2024
Rada města dne 22.05.202
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Orgánům města je předložen Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální  pro rok 2025, který po výrazné formální úpravě v loňském roce,  pro rok 2025 nedoznává výraznějších změn. Tak, jak je Program koncipován naplňuje koncepci podpory subjektů vyvíjejících žádoucí společenskou aktivitu v oblasti sociální, mimo oblast registrovaných sociálních služeb a podporuje  neziskový sektor působící v této oblasti na Novojičínsku.

Komise sociální a zdravotnická  byla  na svém jednání dne 04.04.2024 seznámena s připraveným zněním Programu a navrženou alokací. V rámci diskuse v komisi došlo ke snížení bodového hodnocení pevných kritérií tak, aby poslednímu/plovoucímu kritériu v kompetenci odborné komise vycházela přiměřená váha k možnosti ovlivnění výše navržené dotace (čl. VIII Programu).  K dalším drobným úpravám Programu patří úprava časových termínů pro podání žádosti, časových termínů pro uznatelnost nákladů apod. Vzor smlouvy je bez výraznějších změn a zásahů oproti vzoru smlouvy z letošního roku.

Dopad na rozpočet města: Viz bod 1. předloženého usnesení. Bude zahrnuto v návrhu rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2025.

Stanovisko Komise sociální a zdravotnické : Komise svým usnesením č. XV/6 doporučila vyhlásit připravené programy administrované OSV pro rok 2025 na červnovém Zastupitelstvu města a to: 
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
Program města Nový Jičína na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální
Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě
Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
(Hlasování: Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0).

Rada města dne 22.05.2024 svým usnesením č. 1494/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení v navrženém znění.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                               Mgr.Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navržené znění. Hlasování se navrhuje v celku.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum: 22.05.2024