Bod programu č. 11
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2025
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 200.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2025,

2. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.
T: 11.06.2024

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Přílohy
1. Program na podporu domácí hospicové péče (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 04.04.2024
Rada města dne 22.05.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Orgánům města je předložen Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče  pro rok 2025, který po výrazné formální úpravě v loňském roce,  pro rok 2025 nedoznává výraznějších změn. Tak, jak je Program koncipován naplňuje koncepci podpory subjektů poskytujících domácí hospicovou péči v území - tzn. terénně poskytovanou službu. Ač v současné době je podpora Programu využívána pouze jedním subjektem, je žádoucí podporu  města v této oblasti pojmout systémově a stanovit vhodné podmínky a kritéria prostřednictvím programu.

Sociální a zdravotnická komise byla na jednání dne 04.04.2024  informována o navržené alokaci finančních prostředků z rozpočtu města do této oblasti a nevznesla žádné návrhy na změnu koncepce programu či jeho parametrů. K drobným úpravám Programu (po administraci odborem) patří úprava časových termínů pro podání žádosti, časových termínů pro uznatelnost nákladů apod. Vzor veřejnoprávní smlouvy je bez výraznějších změn a zásahů oproti vzoru smlouvy z letošního roku.


Dopad na rozpočet města: Viz bod 1. předloženého usnesení. Bude zahrnuto v návrhu rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2025.


Stanovisko Komise sociální a zdravotnické : Komise svým usnesením č. XV/6 doporučila vyhlásit připravené programy administrované OSV pro rok 2025 na červnovém Zastupitelstvu města a to: 
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
Program města Nový Jičína na podporu celoroční činnosti v oblasti sociální
Program města Nový Jičín na podporu dobrovolnictví dle zákona o dobrovolnické službě
Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
(Hlasování: Pro: 8  proti: 0  zdržel se: 0).

Rada města dne 22.05.2024 svým usnesením č. 1496/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města schválit usnesení v navrženém znění.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navržené znění. Hlasování se navrhuje vcelku.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum: 20.05.2024