Bod programu č. 23
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.300.000 Kč pro Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025,

2. vyhlašuje

Program na obnovu kulturních, památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.
T: 11.06.2024
Z: Ing. Oldřiška Navrátilová

Přílohy
1. Program na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Odbor Školství, kultury a sportu, jakožto administrátor finanční podpory v oblasti památkové péče, předkládá návrh dotačního programu na rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

 

Na základě návrhu Odboru územního plánování a stavebního řadu došlo k doplnění dotačního programu a přílohy č. 3 (Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín), které spočívá v posouzení a vyjádření stavebního úřadu, zda žadatel provedl obnovu objektu v souladu se závazným stanoviskem nebo rozhodnutím orgánu státní památkové péče a stavebního úřadu. V případě porušení těchto podmínek dojde k vrácení poskytnuté dotace v celé výši.

 

Objem finančních prostředků v Programu na obnovu kulturních památek, památkově chráněných nemovitostí a významných objektů v Novém Jičíně pro rok 2025 je 1.300.000 Kč.

 

Stanovisko komise péče o památky: Komise vzala na vědomí předložený návrh dotačního programu města Nový Jičín na zachování a obnovu kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí spolu s objemem finančních prostředků pro rok 2025 a doporučuje RM schválit tento návrh.

 

Bez dopadu na rozpočet města

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová

 

Datum: 13.05.2024