Bod programu č. 25
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2025 – SPORT B
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 7.250.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2025 – SPORT B,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20 let pro rok 2025 – SPORT B dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.
T: 11.06.2024
Z: Ing. Oldřiška Navrátilová

Přílohy
1. Program_SPORT_B_2025 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sportovní 08.04.2024 a 29.04.2024
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu, jakožto administrátor finanční podpory v oblasti sportu, předkládá návrh dotačního programu na rok 2025 dle přílohy č.1 předloženého materiálu.

Sportovní komise doporučila Radě města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let pro rok 2025 – SPORT B objem finančních prostředků ve výši 7.600.000 Kč.

 

Sportovní komise navrhla v rámci tohoto Programu několik změn, které byly poté konzultovány s vedením města a interní auditorkou a poté byly do Programu zapracovány níže uvedené změny.

 

Minimální výše poskytnuté dotace byla upravena na částku 5.000 Kč (původně byla částka 4.000 Kč).

 

V čl. VII. odst. 2 písm. D., písm. m) a v čl. VII. odst. 2 písm. E. došlo k úpravě maximální hodinové sazby na 250 Kč/hod a maximální výše na osobu a měsíc na 35.000 Kč.

 

V čl. VII. odst. 3 byla u písmene z) doplněna možnost úhrady poplatků za přestup, hostování a střídavý start z vlastních zdrojů příjemce tj. jako spolufinancování.

 

V rámci vyúčtování dotace se nebudou předkládat kopie účetních dokladů prokazujících finanční spoluúčast příjemce, tato bude vyjádřena číselně v rámci přehledu čerpání nákladů.

 

Rada města na svém jednání dne 22.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže do 20let pro rok 2025 – SPORT B objem finančních prostředků ve výši 7.250.000 Kč.
 
Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.
 
Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.   Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Markéta Kvitová
 
Datum: 23.05.2024