Bod programu č. 26
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025 – SPORT C
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 4.800.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025 – SPORT C,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025 – SPORT C dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 11.06.2024
Z: Ing. Oldřiška Navrátilová

Přílohy
1. Program_SPORT_C_2025 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sportovní 08.04.2024 a 29.04.2024
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu, jakožto administrátor finanční podpory v oblasti sportu, předkládá návrh dotačního programu na rok 2025 dle přílohy č.1 předloženého materiálu.

 

Sportovní komise doporučila Radě města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025 – SPORT C objem finančních prostředků ve výši 5.000.000 Kč.

 

Sportovní komise navrhla v rámci tohoto Programu několik změn, které byly poté konzultovány s vedením města a interní auditorkou a poté byly do Programu zapracovány níže uvedené změny.

 

Minimální výše poskytnuté dotace byla upravena na částku 5.000 Kč (původně byla částka 3.000 Kč).

 

V čl. VII. odst. 2 písm. D., písm. m) a v čl. VII. odst. 2 písm. E. došlo k úpravě maximální hodinové sazby na 250 Kč/hod a maximální výše na osobu a měsíc na 35.000 Kč.

 

V čl. VII. odst. 3 byla u písmene z) doplněna možnost úhrady poplatků za přestup, hostování a střídavý start z vlastních zdrojů příjemce tj. jako spolufinancování.

 

V rámci vyúčtování dotace se nebudou předkládat kopie účetních dokladů prokazujících finanční spoluúčast příjemce, tato bude vyjádřena číselně v rámci přehledu čerpání nákladů.

 

Rada města na svém jednání dne 22.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu sportovní činnosti dospělých nad 20 let pro rok 2025 – SPORT C objem finančních prostředků ve výši 4.800.000 Kč.


Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.
 
Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.      Mgr. Michal Horuta
 
Závěr:
Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracovaly:
Ing. Oldřiška Navrátilová, Markéta Kvitová
 
Datum: 23.05.2024