Bod programu č. 27
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025 – SPORT D
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.000.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025 – SPORT D,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025 – SPORT D dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.
T: 11.06.2024
Z: Ing. Oldřiška Navrátilová

Přílohy
1. Program_SPORT_D_2025 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu, jakožto administrátor finanční podpory v oblasti sportu, předkládá návrh dotačního programu na rok 2025 dle přílohy č.1 předloženého materiálu.

 

Vedení města doporučilo dne 7.3.2024 pro Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025 – SPORT D objem finančních prostředků ve výši 9.000.000 Kč. Sportovní komise na svém jednání dne 08.04.2024 navrhla pro tento program částku 8.600.000 Kč.

 

Sportovní komise navrhla v rámci tohoto Programu několik změn, které byly poté konzultovány s vedením města a interní auditorkou a poté byly do Programu zapracovány.


Vedení města dne 09.05.2024 rozhodlo o vyjmutí Tělovýchovné jednoty Nový Jičín, z.s. z tohoto programu a tím o snížení objemu finančních prostředků na částku 600.000 Kč. Tělovýchovné jednotě Nový Jičín, z.s. bude dotace na provoz a údržbu poskytnuta na základě individuální žádosti o dotaci.

 

Do čl. III. odst. 1 byla v rámci vymezení okruhu žadatelů doplněna Tělovýchovná jednota Nový Jičín, z.s., která v tomto Programu žádat nebude.

 

V čl. V. byla odstraněna v odst 5. věta týkající se splátkového kalendáře, která se týkala dotací nad 1. mil. Kč.

 

V čl. VIII. byl odstraněn odst. 5, jelikož se týkal příjemce dotace nad 1 mil. Kč.

 

V rámci vyúčtování dotace se nebudou předkládat kopie účetních dokladů prokazujících finanční spoluúčast příjemce, tato bude vyjádřena číselně v rámci přehledu čerpání nákladů.

 

Rada města na svém jednání dne 22.05.2024 doporučila Zastupitelstvu města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu provozu, údržby a oprav sportovišť a sportovních zařízení pro rok 2025 – SPORT D objem finančních prostředků ve výši 1.000.000 Kč.

 

Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.
 
Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.   Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Markéta Kvitová
 
Datum: 23.05.2024