Bod programu č. 28
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2025 – KULTURA A
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 300.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2025 - KULTURA A,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2025 - KULTURA A dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 11.06.2024

Z: Ing. Oldřiška Navrátilová

Přílohy
1. Program - KULTURA A 2025 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise kulturní dne 27.03.2024
Rada města dne 22.05.2024
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu, jakožto administrátor finanční podpory v oblasti kultury, předkládá návrh dotačního programu na rok 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Objem finančních prostředků alokovaných pro oblast kultury (na podporu jednorázových kulturních akcí i celoroční činnosti v oblasti kultury) v celkové výši 1.800.000 Kč byl dne 27.03.2024 prezentován na Komisi kulturní. Členové komise doporučili Radě města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2025 objem finančních prostředků ve výši 300.000 Kč.

Na základě návrhu Komise kulturní ze dne 01.11.2023 bylo v tomto Programu z článku II jednak odstraněno ustanovení odstavce 2, a dále byl jeho odstavec 1 doplněn v tom smyslu, že o dotaci z tohoto Programu může žadatel žádat pouze v případě, že nežádá o dotaci na pokrytí nákladů celoroční činnosti v kulturní oblasti. V tomto smyslu dojde rovněž ke sjednocení pravidel s Programem města Nový Jičín na podporu jednorázových sportovních akcí.

V rámci vyúčtování dotace se nebudou oproti roku 2024 předkládat kopie účetních dokladů prokazujících finanční spoluúčast příjemce, tato bude vyjádřena číselně v rámci přehledu čerpání nákladů.

V rámci vyúčtování dotace se nebudou oproti roku 2024 předkládat kopie účetních dokladů prokazujících finanční spoluúčast příjemce, tato bude vyjádřena číselně v rámci přehledu čerpání nákladů.

 

Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková

 

Datum: 23.05.2024