Bod programu č. 31
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2025 – VOLNOČAS B
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 1.342.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2025 - VOLNOČAS B,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2025 - VOLNOČAS B dle Přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 11.06.2024

Z: Ing. Oldřiška Navrátilová

Přílohy
1. Program - VOLNOČAS B 2025 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 26.03.2024
Rada města dne 22.05.2024
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Odbor školství, kultury a sportu, jakožto administrátor finanční podpory v oblasti kultury, předkládá návrh dotačního programu na rok 2025 dle přílohy č.1 předloženého materiálu.

Objem finančních prostředků alokovaných pro oblast volného času (na podporu jednorázových akcí v oblasti volného času i celoroční činnosti v oblasti využití volného času) v celkové výši 1.500.000 Kč byl dne 26.03.2024 prezentován na Komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas. Členové komise doporučili Radě města přidělit pro Program města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti v oblasti využití volného času pro rok 2025 objem finančních prostředků ve výši 1.342.000 Kč.

V rámci vyúčtování dotace se nebudou oproti roku 2024 předkládat kopie účetních dokladů prokazujících finanční spoluúčast příjemce, tato bude vyjádřena číselně v rámci přehledu čerpání nákladů.

 

Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková

 

Datum: 23.05.2024