Bod programu č. 21
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Obsah změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín pořizované zkráceným postupem
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

v souladu § 6 odst. 5 písm. b) a § 72 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití přechodného ustanovení § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, pořídit Změnu č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín na pozemku parc. č. st. 44/1 v k. ú. Nový Jičín - město (dle regulačního plánu objekt O1) spočívající ve změně z plochy veřejné infrastruktury, objekt občanského vybavení – multifunkční zařízení města na funkční využití – smíšená funkce, zkráceným postupem podle § 72 a následujících stavebního zákona,

2. schvaluje

v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 72 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití přechodného ustanovení § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, obsah změny regulačního plánu dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 – Návrh obsahu Změny č. 1 Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 27. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 22.05.2024
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín (dále jen „změna RP“) vyplynulo z přehodnocení možnosti využití přístavby Hotelu Praha městem Nový Jičín a v souvislosti s připravovaným záměrem prodeje.

 

Předmětem změny RP je zařazení části objektu na pozemku parc. č. st. 44/1 v k. ú. Nový Jičín – město do Smíšené funkce. V souvislosti s přehodnocením využití přístavby Hotelu Praha (objekt na ul. Úzká navazující na hotel Praha), opuštěním od záměru vybudovat zde kulturní domů a v souvislosti s připravovaným záměrem prodeje požaduje město Nový Jičín prověřit možnost změny RP. Objekt je v hlavním výkresu regulačního plánu označen jako O1 a je zařazen do veřejné infrastruktury jako objekt občanského vybavení – multifunkční zařízení města.

 

V souladu s § 72 odst. 1 stavebního zákona bude změna RP pořizována z vlastního podnětu města Nový Jičín zkráceným postupem a zároveň dle § 72 odst. 2 stavebního zákona je předkládán ke schválení i návrh obsahu změny RP, který je součástí Přílohy č. 1.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, je podnět na pořízení změny Regulačního plánu Městské památkové rezervace Nový Jičín předložen v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 72 odst. 2 stavebního zákona Zastupitelstvu města Nový Jičín ke schválení.

 

 

Pozn.

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který dle § 334a zakotvuje přechodné období na úseku územního plánování od 01.01.2024 do 30.06.2024. Za den nabytí účinnosti stavebního zákona se pro účely přechodných ustanovení rozumí 01.07.2024. V přechodném období se aplikuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů i vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů, tj. postupuje se dle právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

 

S obsahem změny RP byla seznámena komise architektury a rozvoje města, která nevznesla k návrhu na pořízení změny žádné námitky.

 

Rada města dne 22.05.2024 usnesením č. 1504/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města pořídit změnu regulačního plánu a schválit navrhovaný obsah změny.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Eva Fabíková
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracovala: Ing. Gabriela Slezák Zábranská

 

Datum: 24.05.2024