Bod programu č. 34
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Program města Nový Jičín na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín - dotace ex post
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

Program města Nový Jičín na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín - dotace ex post dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. ukládá

vyhlásit (zveřejnit) Program dle bodu 1 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 11.06.2024

Z: Ing. Eva Bártková

Přílohy
1. Program města na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín - ex post (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Žádost o poskytnutí dotace (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Kritéria pro hodnocení žádosti (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Vzor veřejnoprávní smlouvy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 27. schůzi Rady města Nový Jičín dne 22.05.2024
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Hana Schillerová, Odbor životního prostředí
Důvodová zpráva:

Dle vnitřního předpisu Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín je předkládána ke schválení a vyhlášení Programová dotace za odbor životního prostředí pro rok 2024. Jedná se o dotaci ex post na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín.
 

Ve schváleném rozpočtu na rok 2024 je alokováno na podporu vybudování malých domovních čistíren odpadních vod ve městě Nový Jičín celkem 100.000 Kč. Pro realizaci usnesení není nutno navrhovat a schvalovat rozpočtovou změnu.


Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v předloženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 

Zpracovala: Mgr. Kateřina Kuželová

 

Datum: 24.05.2024