Bod programu č. 22
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana J░░  K░░░░  nar. ░░░░ ░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░  741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 866/48 v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - mapové podklady k pozemku parc. č. 866/48 v k. ú. Loučka u Nového Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise životního prostředí dne 04.03.2024
Komise architektury a rozvoje města dne 18.03.2024
na 27. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 22.05.2024
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

O pořízení změny územního plánu rozhoduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce, a to z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, případně na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce.

 
Byl podán následující návrh na pořízení změny územního plánu Nový Jičín ze strany fyzické osoby:

 

Návrh

Pozemek parc. č. 866/48 v k. ú. Loučka u Nového Jičína (viz příloha č. 1)

Návrh pana J░░ K░░░░ na pořízení změny územního plánu týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 866/48 v k. ú. Loučka u Nového Jičína z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské.

 

Důvody uvedené navrhovatelem:

Požadavek změny územního plánu a druhu pozemku z orné půdy na plochu bydlení (BI –  BYDLENÍ INDIVIDUÁLNÍ – V RODINNÝCH DOMECH - MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ) odůvodňuji záměrem výstavby rodinného domu (rodinných domů).

Předmětné území odpovídá charakteru zástavby v rodinných domech, zástavba rodinných domů se v oblasti nachází, a tato již existující zástavba by v případě kladného vyřízení žádosti nerušivým způsobem plynule navazovala na shora uvedený záměr.

Změnu využití pozemku pokládám za přijatelnou nejen z důvodu, že navazuje na zastavěné území (či území, které svým využitím povoluje k zastavění - 866/73; 866/102; 866/74), ale také z důvodu, že změnou využití pozemku by došlo k odstranění proluky (vybočení), která vznikla povolením výstavby rodinných domů (866/72; 866/71; 866/96), čímž by v důsledku došlo k vizuální kompaktnosti celé lokality.

 

Žádost byla předložena komisi architektury a rozvoje města a komisi životního prostředí k posouzení s následujícím závěrem:

Komise architektury a rozvoje městanedoporučuje návrhu vyhovět.

Komise životního prostředí – nedoporučuje návrhu vyhovět.

 

Stanovisko pořizovatele (dle § 46 odst. 2 stavebního zákona): Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, nedoporučuje tomuto návrhu na změnu územního plánu vyhovět. Podle ustanovení § 55 odst. 4 stavebního zákona, lze další zastavitelné plochy změnou územního plánu vymezit pouze na základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch. Rozsah a kapacita zastavitelných ploch pro bydlení vymezených v územním plánu Nový Jičín je 4 x vyšší, než je předpokládaná potřeba. Plochy pro bydlení BI jsou doposud využity cca z 12,2 %, a proto není prokázána nutnost vymezení nových zastavitelných ploch s funkčním využitím pro tento typ bydlení. V této lokalitě vymezuje územní plán zastavitelné plochy pro bydlení Z7, Z8, Z9, Z10 (celkem cca 2,78 ha) a zastavitelnou plochu Z2 (Loučka – Za Humny) o výměře 17,43 ha, které nejsou pro daný účel využity.

Dle § 18 odst. 4 stavebního zákona územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti. S ohledem na to určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se dále vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.  Změna územního plánu Nový Jičín, která by spočívala ve vymezení nové zastavitelné plochy, by proto postrádala s ohledem na demografický vývoj opodstatnění a by byla v rozporu s § 18 stavebního zákona, kterým jsou stanoveny cíle územního plánování i v rozporu s § 55 odst. 4 stavebního zákona.

 

Dle informací obsažených územně analytických podkladů ORP Nový Jičín je pozemek zařazen do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu. Podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, lze zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Vymezení nové zastavitelné plochy není veřejným zájmem výrazně převažujícím nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.

 

Pozn.

Dne 01.01.2024 nabyl účinnosti zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který dle § 334a zakotvuje přechodné období na úseku územního plánování od01.01.2024 do 30.06.2024. Za den nabytí účinnosti stavebního zákona se pro účely přechodných ustanovení rozumí 01.07.2024. V přechodném období se aplikuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších přepisů i vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších přepisů, tj. postupuje se dle právních předpisů ve znění účinném do 31.12.2023.

 

Rada města dne 27.05.2024 usnesením č. 1505/27R/2024 doporučila Zastupitelstvu města nepořídit změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana J░░ K░░░░ .

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad
                                              Mgr. Eva Fabíková
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 22.05.2024