Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Zpráva o kontrole plnění usnesení ZM
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín za období od 11.12.2023 do 11.03.2024.

Přílohy
1. Zprava_o_kontrole_plneni_usneseni_ZM.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Kontrolní výbor dne 15.05.2024.
Předkládá:Mgr. Jiří Klein, Zastupitelstvo města
Zpracoval:Bc. Anna Hubová, Odbor kontrolní
Důvodová zpráva:

Zpráva obsahuje kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města podle § 119 odst. 3 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Zpráva o kontrole plnění usnesení 7. a 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín byla projednána na schůzi kontrolního výboru ZM dne 15.05.2024. Členové kontrolního výboru ZM zprávu schválili a s obsahem materiálu souhlasí.

 


Stanovisko právní služby:   Materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Michal Horuta

 

 

Závěr:  Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 

 

Zpracovala: Bc. Anna Hubová

 

 

Datum: 20.05.2024