Bod programu č. 6
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise sociální a zdravotnické ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024 vyhlášeného dne 12.12.2023 programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu na projekty a ve výši uvedené tamtéž a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
2. Návrh programových dotací (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Zápis z jednání komise (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 07.03.2024
Rada města dne 17.04.2024
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dle podmínek dotačního Programu města Nový Jičín na podporu občanů Novojičínska v pobytových sociálních zařízeních pro rok 2024 schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 246/7Z/2023 ze dne 11.12.2023 a na základě doporučení odborné komise Rady města pro oblast sociální a zdravotnickou se předkládá orgánům města návrh na poskytnutí dotací v navržené výši konkrétním žadatelům, a to dle přílohy č. 2 materiálu.

Uvedený Program je určen k podpoře pobytových sociálních zařízení, které poskytují péčovou službu občanům Novojičínska, především z  oblasti služeb domova pro seniory, domova se zvláštním režimem a chráněného bydlení, a to  se zapojením spolufinancování z rozpočtů obcí v rámci ORP Nový Jičín.  

Orgánům města je předložen návrh usnesení ve variantě dle závěru odborné komise. Rada města na své schůzi dne 17.04.2024 usnesením č. 1423/26R/2024 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.

Odbor sociálních věcí  doporučuje přijmout navržená usnesení. Finanční podpora města pobytovým službám sociální péče vyjadřuje podporu poskytování služeb občanům Novojičínska.


Dopad na rozpočet města: Zahrnuto ve schváleném rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2024.
 

Stanovisko odborné komise Rady města: Viz předložený zápis z jednání Komise sociální a zdravotnické.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.


Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA


Datum:  13.05.2024