Bod programu č. 45
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Úprava přílohy č. 3 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

navýšit příděl finančních prostředků z rozpočtu města na rekonstrukci venkovního bazénu v Novém Jičíně z původně předpokládaných 75.000.000 Kč na 104.300.000 Kč, a upravit víceleté financování tak, že v roce 2024 bude čerpání ve výši 10.500.000 Kč, v roce 2025 je předpoklad čerpání 90.700.000 Kč a v roce 2026 se předpokládá čerpání 3.100.000 Kč, 

2. rozhodlo

zařadit akci "Kulturní dům Nové Slunce - studie" do přílohy č. 3 ke schválenému rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 tak, že v roce 2024 bude čerpání ve výši 650.000 Kč a v roce 2025 je předpoklad čerpání 900.000 Kč,

3. schvaluje

ve smyslu bodu 1. a 2. aktuální změnu v závazcích na financování vybraných investičních a dalších akcí města na léta 2024, 2025 a po r. 2025 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Upravená příloha č. 3 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 28. RM konané v mimořádném termínu 05.06.2024
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

Ad 1: Město má zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci areálu venkovního bazénu. V prosinci 2023 při schvalování rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 byly předpokládané celkové výdaje na zmíněnou akci ve výši 75.000.000 Kč vč. DPH stanoveny na základě výpočtu z objemových a plošných parametrů stavby a dle skutečných cen za provedení obdobných realizací. Finální částka 104.300.000 Kč vč. DPH byla stanovena na základě položkového rozpočtu vycházejícího z prováděcí dokumentace stavby (tj. s větší mírou přesnosti). V těchto částkách jsou započítány také související výdaje jako je technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce. Projektant předložil předpokládaný harmonogram výstavby rozložený do let 2024, 2025 a 2026, čemuž odpovídá víceleté financování prezentované v upravené příloze č. 3 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024. 

 

Ad 2: Město v roce 2024 zahájilo projektovou přípravu akce "Kulturní dům Nové Slunce". V rozpočtu na rok 2024 bylo schváleno 500.000 Kč, z čehož bylo dosud použito 182.000 Kč na úhradu nezbytných podkladů pro zadání studie – zaměření stávajícího stavu objektu, polohopis a výškopis řešeného území, statický posudek, inventarizace zeleně a dendrologický posudek, zjednodušený stavebně-historických prvků. ORI má připraveno zadání studie, jejíž předpokládaná hodnota byla stanovena průzkumem trhu na 1.350.000 Kč vč. DPH. Dle harmonogramu projektové přípravy se předpokládá čerpání 650.000 Kč v roce 2024 a 900.000 Kč v roce 2025, čemuž odpovídá víceleté financování prezentované v upravené příloze č. 3 schváleného rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024. 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje dohromady.

Zpracovaly: Ing. arch. Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic

                     Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční

Datum: 06.06.2024