Bod programu č. 5
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Výsledek kontroly provedené kontrolním výborem Zastupitelstva města Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Zápis z provedené kontroly veřejné zakázky malého rozsahu na Výsadbu stromů v centrálním prostoru Masarykova náměstí v Novém Jičíně s následnou péčí, a to zejména způsobu výběru zhotovitele, kontroly smlouvy o dílo a sjednané ceny.

Přílohy
1. Zapis_z_kontroly_verejne_zakazky_na_vysadbu_stromu.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Kontrolní výbor dne 15.05.2024
Předkládá:Mgr. Jiří Klein, Zastupitelstvo města
Zpracoval:Bc. Anna Hubová, Odbor kontrolní
Důvodová zpráva:

V souladu s § 119 odst. 3 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kontrolní výbor předkládá Zastupitelstvu města Nový Jičín zápis z provedené kontroly. Na schůzi kontrolního výboru dne 15.05.2024 byli členové výboru seznámeni s výsledkem kontroly a odsouhlasili  jeho předložení na 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 10.06.2024.   

 

Předkladatelem návrhu na usnesení je předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín Mgr. Jiří Klein.

 

 

Stanovisko právní služby:   Materiál je bez právních vad.
                                               Mgr. Michal Horuta

 

 

Závěr:  Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 

 

Zpracovala:  Bc. Anna Hubová

 

 

Datum: 22.05.2024