Bod programu č. 2
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Určení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. určuje

ověřovateli zápisu z jednání 9. zasedání Zastupitelstva města:

PhDr. Jaroslava Dvořáka a Mgr. Ondřeje Syrovátku.

Přílohy
1. Přehled ověřovatelů ve volebním období 2022-2026 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:


Pro každé zasedání Zastupitelstva města jsou určeni ověřovatelé, kteří společně s předsedajícím zasedání (starostou případně místostarostou) schválí a podepíší zápis ze zasedání Zastupitelstva města.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.

                                                Mgr. Eva Fabíková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala: Markéta Urbánková

 

Datum: 06.06.2024