Bod programu č. 1
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Schválení programu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

program jednání 9. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 10.06.2024 dle přílohy předloženého materiálu.

Přílohy
1. Program 9. zasedání ZM (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Michal Horuta, Odbor kancelář vedení města
Důvodová zpráva:


Členům Zastupitelstva města je předkládán program zasedání Zastupitelstva města ke schválení.

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                               Mgr. Eva Fabíková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Markéta Urbánková

Datum: 07.06.2024