Bod programu č. 9
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hry
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

Obecně závaznou vyhlášku města Nový Jičín, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hry dle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 1 materiálu.

Přílohy
1. Obecně závazná vyhláška města Nový Jičín, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2011 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Rada města
Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Bc. Pavlína Hastíková, Obecní živnostenský úřad
Důvodová zpráva:

V roce 2009 byla ZM přijata OZV č. 2/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje. OZV č. 2/2009 byla připravena na základě zákonného zmocnění v § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) – tedy pomocí pozitivního vymezení míst, na kterých mohou být výherní hrací přístroje provozovány. Při určování míst v návrhu obecně závazné vyhlášky vycházeli předkladatelé ze stávajícího stavu, tedy byla určena místa, kde bylo provozování výherních hracích přístrojů skutečně k 13.03.2009 povoleno. Územně nejsou do obecně závazné vyhlášky zahrnuty části města Bludovice, Kojetín, Straník a Žilina.

Následně byla v roce 2011 OZV č. 2/2009 zrušena a nahrazena novou OZV č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hry dle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Nová OZV č. 12/2011 byla reakcí na změnu zákona o loteriích a další související zákony. Pozitivní vymezení míst určených pro hazard však zůstalo v rozsahu uvedeném v OZV č. 2/2009. V rámci současně platné OZV č. 12/2011 máme tedy provedenu fixaci míst, na nichž je povoleno provozování hazardních her dle stavu, který panoval k datu 13.03.2009.

V letošním roce rozeslal obcím Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“), informační list s doporučeními, čeho se mají orgány veřejné správy vyvarovat, aby soutěžní prostředí nenarušily. Uvedený materiál upozorňuje, že rozhodne-li se obec regulovat hazardní hry, musí být rozhodnutí založeno na objektivních, nediskriminačních a předem známých kritériích „tak, aby vyhláška odpovídala ústavním principům státní správy, ale i judikatuře Evropské unie.“

Z informací zaslaných obcím ÚOHS vyplývá, že nastala potřeba přehodnotit obsah stávající OZV optikou soudů, které potvrzují správnost pohledu ÚOHS na zajištění rovných podmínek pro působení na trhu jak pro stávající, tak pro nové potencionální provozovatele hazardních her. Obec má v takovém případě vycházet z objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, přičemž tyto podmínky je nutné naplnit kumulativně.

Jen obecně závazná vyhláška přijatá na základě výše uvedených kritérií předejde možnému vedení přestupkového řízení dle § 22aa odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, s hrozbou pokuty do 10 milionů korun, a to z důvodu porušení § 19a  odst. 1 písm. a) uvedeného zákona, tj. z důvodu zvýhodnění soutěžitele nebo skupiny soutěžitelů. Při přijetí OZV č. 12/2011 (resp. OZV 2/2009) byl pohled na problematiku regulace provozování hazardních her zcela odlišný, neboť v té době platný zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, byl velmi benevolentní ke vzniku herních míst např. v restauračních zařízeních, a proto se obce snažily místa, na kterých byly hazardní hry provozovány, regulovat přijetím obecně závazných vyhlášek.

 

Zvrat v potřebě regulace hazardu prostřednictvím OZV nastal přijetím zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hazardních hrách“) a zrušením zákona o loteriích k 01.01.2017. Uvedená změna vedla k zavedení přísnějších pravidel pro hazard (technickou a živou hru), spočívajících ve zpřísnění podmínek pro provozovatele hazardních her. Provozovatel musí získat základní povolení (vydává Ministerstvo financí na 6 let), poskytnout kauci, prokázat bezdlužnost i bezúhonnost, následně žádá o vydání povolení k umístění herního prostoru. Výše uvedený zákon zpřísnil i požadavky na herní prostor, který musí být samostatný, stavebně oddělený, řádně označený. Provozovatel nesmí na budově či veřejně přístupné vnitřní části budovy umístit jakoukoliv formu reklamy. Výlohy, vstupy, okna do herního prostoru musí být zabezpečeny proti nahlížení. Provozovatelé heren a kasin jsou povinni provádět identifikaci návštěvníka (musí prokázat totožnost), herní prostory jsou po celou dobu provozu monitorovány a vzniklé záznamy musí umožňovat reprodukci. V zákoně o hazardních hrách jsou také obecně definována místa, na kterých nesmí být hazard provozován (tj. ve škole a školském zařízení, zařízení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zařízení sociálních služeb, zdravotnickém zařízení poskytujícím ambulantní, jednodenní nebo lůžkovou péči, v prostoru sloužícím církvi nebo náboženské společnosti a v zařízení složky integrovaného záchranného systému).

 

V rámci regulace hazardu vede Ministerstvo financí Rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, do kterého jsou zapsány např. osoby, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, osoby, kterým byl uložen zákaz hraní, osoby v úpadku, osoby, které mají k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, kterou neplní, a dítěti je přiznáno náhradní výživné. V  zákoně o hazardních hrách jsou zakotvena i opatření pro zodpovědné hraní (mj. sebeomezující opatření, např. maximální výše sázek na 1 den, 1 měsíc).

 

Protože ze současného pohledu ÚOHS se jedná v případě stávající vyhlášky města (tj. OZV č. 12/2011) o vyhlášku diskriminační a vzhledem k tomu, že zákon o hazardních hrách zpřísňuje podmínky pro podnikání v hazardních hrách, upravuje ochranu sázejících a jejich okolí, předcházení i potírání sociálně patologických jevů souvisejících s hazardními hrami, navrhuje se zrušení výše uvedené OZV č. 12/2011 bez náhrady.

 

Pro doplnění informací je třeba uvést, že zájem o provozování hazardních her v kamenných provozovnách ze strany provozovatelů za posledních pět let stále klesá. Podmínky stávajícího zákona o hazardních hrách zregulovaly zájem provozovatelů o zřízení herny/kasina tak, že na území Nového Jičína zůstala 1 herna a 2 kasina (oproti 25 původním provozovnám). Neopomenutelný je i narůstající zájem o hru ve virtuálním prostředí v návaznosti na měnící se technické možnosti provozovatelů. Zrušením stávající OZV č. 12/2011 by nebyl dotčen příjem daní z hazardu.

 

Text Obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hry dle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů byl konzultován s Odborem kanceláře vedení města – právní službou.

 

RM doporučila usnesením č. 543/12R/2023 ze dne 24.05.2023 Zastupitelstvu města Nový Jičín předloženou OZV vydat.

 

Komise obchodu, služeb a cestovního ruchu na svém zasedání konaném dne 25.04.2023 doporučila zrušit OZV č. 12/2011 o stanovení míst pro sázkové hry dle § 2 písm. e), g), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Lucie Štěpánová           

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracoval: Bc. Pavlína Hastíková

 

Datum: 31.05.2023