Bod programu č. 4
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Žádost o individuální dotaci v oblasti sociální
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

výjimku podle č. XIV směrnice ZM č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, a to z čl. VI. odst. 5 ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož žadatel mohl žádat o Programovou dotaci, pro žadatele o individuální dotaci JINAK, z.ú., se sídlem 793 93  Brantice 220, IČO 1606085 na základě žádosti evidované pod č.j. 7136/2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout individuální dotaci z rozpočtu města ve výši 157.000 Kč, na základě žádosti evidované pod č.j. 7136/2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
na účel použití dotace: krytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči,  
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023-31.12.2023,
projekt s názvem: Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín,  
žadateli JINAK, z.ú., se sídlem 793 93  Brantice 220, IČO 1606085 a uzavřít  veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

3. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města žadateli JINAK, z.ú., se sídlem 793 93  Brantice 220, IČO 1606085, ve výši ....................................................... +157.000   Kč,
s účelem použití dotace: krytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči,
na dobu, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023-31.12.2023,
na projekt s názvem: Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín,
zapojením rezervy v Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti, podprogram C. Podpora celoroční činnosti v oblasti sociální (org. 1111) ve výši …………………. -157.000  Kč.

Přílohy
2. Pr1_zadost_anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Pr2_smlouva (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Komisi sociální a zdravotnické dne 02.03.2023,
v Radě města dne 22.03.2023,
ve Finančním výboru ZM dne 31.05.2023.
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dle Směrnice č.1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města (dále jen Směrnice) je předložena orgánům města žádost o individuální neinvestiční dotaci v oblasti sociální.

Služba JINAK, podpora samostatného bydlení, v území města Nového Jičína působí od roku 2015, přičemž v roce 2022  v pracovním  úvazku 2,9 pro oblast města Nového Jičína. V rámci transformace pobytových služeb sociální péče (převod velkokapacitních lůžkových zařízení na bydlení komunitního typu, popř. návrat klientů zpět do přirozeného prostředí s podporou terénních sociálních služeb) převzal zadavatelství k financování této služby z větší části Moravskoslezský kraj, město se podílí na spolufinancování 0,9 úvazku v přímé péči  (ve výši 70.000 Kč ročně, individuální dotací v rámci podpory služeb sociální prevence financovaných prostřednictvím individuálního projektu Moravskoslezského kraje Podpora služeb sociální prevence 2022+).

V září loňského roku byla organizací podána žádost o zvýšení úvazků v přímé péči v této službě (v souladu se Zásadami pro aktualizaci sítě, příloha č. 2 platného komunitního plánu města). Potřebnost navýšení úvazků, tzn. kapacity služby, vyplývá jak ze samostatného poskytování služby, kdy  služba eviduje dalších pět zájemců o službu, kterým z kapacitních důvodů zatím služby nemohly být poskytnuty, tak  z činnosti sociálních pracovníků města,  kteří v rámci výkonu agendy (sociální práce se všeobecnou působností) evidují 4 zájemce o poskytování služby Podpora samostatného bydlení v rámci obvodu ORP Nový Jičín. Tato změna (navýšení kapacity služby u pracovníků v přímé péči) byla předmětem usnesení Zastupitelstva města dne 9.12.2022, kterým Zastupitelstvo města schválilo aktualizovanou Síť sociálních služeb ORP Nový Jičín k 01.01.2023. Navýšení úvazku se týká pozice sociálního pracovníka v rozsahu 1,0 úvazku s ohledem na cílovou skupinu (osoby s duševním onemocněním), kde se  zároveň předpokládá vyšší kvalifikace vzhledem ke specifikám této cílové skupiny, dále pak úvazku pracovníka v sociálních službách v rozsahu 0,4 úvazku.  Zároveň touto změnou Sítě  došlo  k rozšíření místní působnosti služby na celý správní obvod obce s rozšířenou působností.

Finanční spoluúčast veřejného zadavatele na navýšené kapacitě služby byla avizována organizací již v žádosti o aktualizaci sítě sociálních služeb ORP Nový Jičín o navýšení kapacity. V rámci nastaveného spolufinancování sociálních služeb v Síti obcemi ve správním obvodu ORP Nový Jičín se  budou zapojené obce také podílet na financování navýšení kapacity této služby (u služby péčové se v rámci nastaveného spolufinancování podílí zapojená obec dle podílu veřejného zadavatele na počtu skutečně podpořených občanů  dané obce).

K 01.01.2023 byla kapacita služby navýšena o 1,4 úvazku, jak bylo schváleno Zastupitelstvem města na zasedání dne 19.12.2022 na celkových 4,3 úvazku k 01.01.2023.  Tato změna byla promítnuta také v rámci  Krajské sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje k 01.01.2023.
Celkový rozpočet navýšené kapacity služby pro rok 2023 je 817.000 Kč, přičemž závazek veřejného zadavatele (obce) dle platných podmínek vyjádřených ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb v MSK na léta 2022-2024 činí 157.000 Kč, tedy částku, na kterou je požadována individuální dotace. Poskytnutá dotace bude použita na pokrytí osobních (platových) nákladů pracovníků v přímé péči na navýšenou kapacitu.

Individuální žádost byla projednána sociální a zdravotnickou komisí na jednání dne 02.03.2023, kdy v rámci diskuse se hodnotila aktuální potřebnost této specializované služby, její spolupráci a návaznost na ostatní sociální služby v území, poskytující pomoc a podporu osobám s mentálním či duševním onemocněním a potřebnost navýšení kapacit služby v území s ohledem na evidované zájemce o službu.

Forma individuální žádosti byla komisí hodnocena z pozice mimořádnosti situace, kdy žadateli vnější skutečnosti neumožňovaly využít řádného programového řízení města (navýšení kapacity služby nebylo reflektováno v síti sociálních služeb ORP Nový Jičín, ani v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje, tzn. nebyly splněny základní podmínky pro tyto dotační tituly), uvedená skutečnost byla promítnuta po schvalovacích procesech obou orgánů veřejné správy  až k 01.01.2023.

Pro další období již bude tento požadavek ke krytí navýšeného úvazku zahrnut v rámci řádného programového řízení města i řádného dotačního řízení vyhlašovaného Moravskoslezským krajem, k financování sociálních služeb prostřednictvím kap. MPSV 313 státního rozpočtu.

V případě kladného stanoviska orgánů města k otázce poskytnutí individuální dotace je nutno přijmout výjimku  ze směrnice  č.1/2022, kdy dle čl. VI. odst. 5 nelze požádat o individuální dotaci či návratnou finanční výpomoc na projekt, u něhož je možnost požádat o Programovou dotaci či Programovou návratnou finanční výpomoc.

Rada města na svém jednání dne 22.03.2023 doporučila Zastupitelstvu města schválit poskytnutí individiuální dotace, a to usnesením č. 386/8R/2023 a usnesením č. 387/8R/2023.
 

Dopad na rozpočet města: Kryto nevyčerpanou částkou rezervy rozpočtu schváleného Programu města Nový Jičín na podporu sociální oblasti. Rozpočtové opatření je součástí usnesení.


Stanovisko dotčených orgánů: IV/5 Komise doporučuje orgánům města poskytnout individuální dotaci ve výši 157.000 Kč žadateli JINAK o.p.s., na účel: pokrytí osobních nákladů pracovníků v přímé péči projektu Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín. 
(Hlasování: Pro: 9      Proti: 0      Zdržel se: 0).                      Usnesení bylo přijato. 

 

Stanovisko Finančního výboru ZM: Všichni přítomní členové doporučují Zastupitelstvu města poskytnout individuální dotaci ve výši 157.000 Kč žadateli dle předloženého návrhu.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovaly: Mgr. Daniela Susíková, MPA, OSV
                     Ing. Jarmila Straková, OF

Datum: 01.06.2023