Bod programu č. 10
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

podle § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zadání Změny č. 9 Územního plánu Nový Jičín v rozsahu přílohy č. 1.

Přílohy
1. Příloha č. 1 - návrh zadání Změny č. 9 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Příloha č. 2 - vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny č. 9 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:na 12. schůzi Rady města Nový Jičín, konané dne 24.05.2023
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Pořízení změny územního plánu Nový Jičín vyplynulo z návrhu na pořízení změny územního plánu Nový Jičín, schváleného Zastupitelstvem města Nový Jičín dne 19.12.2022 usnesením č. 107/2Z/2022.

 

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Nový Jičín (dále jen „pořizovatel“) příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), zpracoval návrh zadání Změny č. 9 územního plánu Nový Jičín (dále jen „návrh zadání Změny č. 9“).


Předmětem Změny č. 9 je změna funkčního využití pozemků parc. č. 53, 54/2, st. 65/1, st. 65/3, st. 66, st. 67, st. 68, st. 69, 343, 344/16, 344/18, st. 1832 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí v zastavěném území z plochy VD - výroba a skladování - drobná a řemeslná výroba na plochu umožňující:

  • bytové plochy, hotelové a ubytovací služby
  • restaurace, kavárny, cukrárny
  • obchodní plochy (prodej potravin, pekárny, zdravá výživa, oblečení, obuvi, elektroniky, tabákových výrobků, …)
  • zdravotní a sociální péče (ordinace, lékárny, masáže, lázně, solária, …)
  • malá sportovní zařízení (posilovny, sqaush), služby a nerušící výroba
  • mateřské školky, dětské koutky
  • administrativní prostory, kanceláře
  • parkovací plochy a garáže, zásobování
  • nabíjecí stanice pro elektroautomobily
  • parkové úpravy zeleně

Návrh zadání Změny č. 9 byl vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne 11.04.2023 do 10.05.2023 na Městském úřadě Nový Jičín. V této době byl návrh zadání Změny č. 9 zveřejněn také způsobem umožňující dálkový přístup. Oznámení o projednání a zveřejnění návrhu zadání Změny č. 9 bylo doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou od 11.04.2023 do 10.05.2023 na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín. Dotčeným orgánům, krajskému úřadu a sousedním obcím bylo oznámení o zahájení projednávání a zveřejnění návrhu zadání Změny č. 9 zasláno jednotlivě. V zákonné lhůtě (do 10.05.2023) mohl každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit své připomínky. Vyjádření dotčených orgánů a krajského úřadu, stanovisko krajského úřadu a podněty sousedních obcí mohly být uplatněny do 30 dnů po obdržení návrhu zadání Změny č. 9.


Po ukončení zveřejnění byl návrh zadání Změny č. 9 pořizovatelem ve spolupráci s určeným zastupitelem upraven na základě uplatněných stanovisek, vyhodnocení požadavků, podnětů a připomínek. Při úpravě byly zohledněny skutečnosti a vyhodnocení v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto materiálu - Vyhodnocení projednání návrhu zadání Změny č. 9.

 

Vzhledem ke skutečnosti, že byly splněny všechny zákonem stanovené podmínky, je návrh zadání Změny č. 9 územního plánu Nový Jičín předložen v souladu s § 6 odst. 5 písm. b) a § 47 odst. 5 stavebního zákona Zastupitelstvu města Nový Jičín ke schválení.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.


Zpracovala:   Ing. Gabriela Slezák Zábranská

                       Ing. Kateřina Riedlová

 

Datum: 26.05.2023