Bod programu č. 11
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Návrhy na pořízení změny územního plánu Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nepořídit podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana P░░ K░░░ nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 290 a 291 v obci Nový Jičín, k. ú. Bludovice u Nového Jičína z plochy ZO – zeleň – ochranná a izolační na plochu umožňující stavbu skladovacích prostor pro uskladnění zahradního nářadí - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

nepořídit podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu pana V░░░░ H░░░░ nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░ 741 01 Nový Jičín, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. st. 1412  v obci Nový Jičín,  k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí na plochu pro bytové domy případně změnu dosavadních podmínek využití plochy OM – občanské vybavení – komerční zařízení malá střední ve smyslu umožnění bytového domu - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 2 předloženého materiálu.

3. rozhodlo

nepořídit podle ustanovení § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, změnu územního plánu Nový Jičín podle návrhu paní Bc. N░░░ Ž░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 708 00 Ostrava, týkající se změny funkčního využití pozemku parc. č. 509/75 a 509/195 v obci Nový Jičín, k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí z plochy NZ – zemědělské pozemky na plochu BI – bydlení individuální - v rodinných domech – městské a příměstské - v rozsahu vyznačeném v příloze č. 3 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Důvodová zpráva - anonymizovaná (Neveřejná, Anonymizovaná)
3. Příloha č. 1 - mapové podklady k pozemkům parc. č. 290 a 291 v k. ú. Bludovice u Nového Jičína (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Příloha č. 2 - mapové podklady k pozemku parc. č. st. 1412 v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Příloha č. 3 - mapové podklady k pozemkům parc. č. 509/75 a 509/195 v k. ú. Nový Jičín – Horní Předměstí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Důvodová zpráva k problematice návrhů na pořízení změny územního plánu Nový Jičín je součástí samostatné přílohy.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Michal Horuta
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová
 
Datum: 30.05.2023