Bod programu č. 14
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Žádost o individuální dotaci - ZO ČSOP Nový Jičín 70/02
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč na základě žádosti evidované pod ID zprávy 1141141336 ze dne 09.02.2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
na účel: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území města Nový Jičín,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2023 - 31.12.2023,
projekt s názvem: Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ze spr. území města Nový Jičín,
žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem Bartošovice č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČO 47657901

a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem Bartošovice č. p. 146, 742 54 Bartošovice, IČO 47657901 dle bodu 1. tohoto usnesení ve výši ……….+90.000 Kč

účelově určené na provoz záchranné stanice, záchranu volně žijících živočichů ze spr. území města Nový Jičín

zapojením schválené rezervy města na ORJ 441 vyčleněné na individuální dotace a dary ve výši …..........................................………-90.000 Kč.

Přílohy
3. Žádost ZO ČSOP anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh smlouvy ZO ČSOP anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:na Komisi životního prostředí dne 27.02.2023
na RM dne 19.04.2023, usn. č. 488/10R/2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 09.02.2023 žádost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 o individuální dotaci na financování projektu Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ve spr. území města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč.

V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že v rámci projektu bude zajištěna komplexní péče pro volně žijící živočichy ze spr. území města Nového Jičína, tzn. především ošetřování, léčení, rehabilitaci, ale také dopravu zvířat do stanice, vypouštění do volné přírody. Ze spr. území města Nový Jičín se jedná o desítky zvířat ročně a každoročně tyto počty stoupají. Za rok 2022 to bylo 197 živočichů (viz příloha k žádosti o dotaci).
 

Dopad na rozpočet města: Ve schváleném rozpočtu v rezervě na individuální dotace a dary je s dotací výše zmíněnému žadateli počítáno.

 

Stanovisko komise životního prostředí: Žádost ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 o individuální dotaci na financování projektu Provoz záchranné stanice - záchrana volně žijících živočichů ve spr. území města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč byla projednána na komisi životního prostředí dne 27.02.2023. Komise životního prostředí doporučuje poskytnutí dotace dle žádosti ZO ČSOP Nový Jičín v plné výši, tj. ve výši 90.000 Kč na rok 2023. 

 

Stanovisko RM: RM doporučuje Zastupitelstvu města rozhodnout poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 90.000 Kč žadateli ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČO 47657901.


Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                              Mgr. Michal Horuta

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková, Ing. Eva Bártková a Ing. Jarmila Straková

Datum: 02.05.2023