Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Žádost BEMGE Motocross Nový Jičín, z.s.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

neposkytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 175.000 Kč při spoluúčasti žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových nákladů projektu na základě žádosti evidované pod č.j. 52179/2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,
na účel: Pořízení pracovní terénní čtyřkolky,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 1.7. 2023 – 1.9.2023,
projekt s názvem: Zajištění bezpečnosti a dozoru při užívání motocrossové tratě – rychlá dostupnost pomoci při nehodě jezdce,
žadateli BEMGE Motocross Nový Jičín, z.s., se sídlem Dolní brána 28, 741 01 Nový Jičín, IČO 26582821 a neuzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost o individuální dotaci (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh veřejnoprávní smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:ve sportovní komisi Rady města dne 03.05.2023,
v Radě města dne 24.05.2023.
ve Finančním výboru ZM dne 31.05.2023.
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město obdrželo dne 28.04.2023 žádost BEMGE Motocross Nový Jičín, z.s. o poskytnutí individuální dotace na zajištění bezpečnosti a dozoru při užívání motocrossové tratě – rychlá dostupnost pomoci při nehodě jezdce – pořízení pracovní terénní čtyřkolky ve výši 225.000 Kč. V žádosti je uvedeno následující: Pro bezpečný provoz motocrossové tratě je naprosto nezbytné, aby každý pád a nehoda jezdce byly ihned zpozorovány, ostatním jezdcům to bylo signalizována a byla poskytnuta případná pomoc (zvednutí motocyklu, odtah porouchaného motocyklu z tratě). K tomu je nezbytná proškolená osoba vykonávající dohled, která musí mít možnost se na jakékoliv místo tratě velmi rychle dostat. Jediným vhodným řešením je pracovní terénní čtyřkolka označená vysoko umístěnou vlajkou z reflexního materiálu s velkým úložným prostorem. Čtyřkolka se po připojení přívěsu využívá i pro sběr kamenů z tratě a převoz nářadí a materiálu při její údržbě, nepostradatelná je také pro sečení trávy. V případě pořízení čtyřkolky je spolek připraven v případě nutnosti ji kdykoliv zapůjčit Městské policii např. pro pátrání v terénu, případně by čtyřkolka mohla být využita k odhrnování sněhu nebo úpravě běžeckých stop.

Žádost o poskytnutí individuální dotace byla projednána na sportovní komisi Rady města dne 03.05.2023 a sportovní komise doporučila orgánům města ke schválení dotaci ve výši 175.000 Kč při spoluúčasti žadatele ve výši minimálně 30 % z celkových nákladů projektu.

Dne 24.05.2023 byla žádost projednána na Radě města, která doporučila Zastupitelstvu města dotaci neposkytnout.

 

Stanovisko OŠKS:
Odbor ŠKS v souladu s metodikou č. 1/2016 Proces administrace žádostí o individuální dotace, individuální NFV a finanční dary předložila Radě města návrh usnesení dle doporučení sportovní komise Rady města.

Stanovisko Finančního výboru ZM: přítomní v počtu 6 členů rovněž nedoporučují Zastupitelstvu města dotaci poskytnout, 1 člen se zdržel hlasování.


Dopad na rozpočet města:  bez dopadu na rozpočet.

 

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.  

                                               Mgr. Michal Horuta

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovaly: Ing. Oldřiška Navrátilová, Mgr. Markéta Kvitová, Ing. Jarmila Straková


Dne: 01.06.2023