Bod programu č. 19
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené s pobočným spolkem Andělé Stromu života p.s. (Hluboká, Žilina)
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní č. P2021-354/OB uzavřené dne 21.12.2021 mezi městem Nový Jičín, jako budoucím prodávajícím, a pobočným spolkem Andělé Stromu života p.s., se sídlem Kostelní 71/37, 741 01 Nový Jičín, IČO 03632661, jako budoucím kupujícím, dle předloženého návrhu v příloze č. 1 materiálu. Záměr č. 28/2023/OB.

 

Přílohy
1. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní.docx (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Žádost pobočného spolku ze dne 15.3.2023.pdf (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Smlouva o smlově budouci kupni.pdf (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Blanka Zagorská, Odbor bytový
Důvodová zpráva:

Dne 21.12.2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o smlouvě budoucí kupní (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek budoucího prodávajícího (města) prodat budoucímu kupujícímu (spolku Strom života p.s.) pozemek parc. č. 386, jehož součástí je budova č. p. 188, rod. dům, a pozemek parc. č. 387 v k. ú. Žilina u Nového Jičína, a to na jeho výzvu za podmínek stanovených ve Smlouvě.

 

Ke spolufinancování pořízení předmětu převodu hodlal budoucí kupující využít dotaci z programu IROP – Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností. Budoucí kupující byl oprávněn vyzvat budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy nejdříve následující den po ukončení lhůty pro příjem žádostí o dotaci a nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl (prostřednictví systému ISKP formou interní depeše nebo jinou formou) informován, že jeho projekt byl vybrán k financování.

 

Dne 15.03.2023 podal pobočný spolek Strom života p.s. žádost o změny ve smlouvě o smlouvě budoucí (viz příloha č. 3 materiálu), a to z důvodu nezískání dotace z programu IROP – Výzva č. 101 Sociální infrastruktura se zvýšenou energetickou účinností v důsledku chyby v dokumentaci. Jelikož zájem spolku o nabytí nemovitostí stále trvá a spolek má v úmyslu získat za účelem pořízení nemovitostí a jejich rekonstrukce další dotace, žádá zejména o změnu termínů pro uzavření vlastní kupní smlouvy. Z důvodu více možností financování formou dotace požádal, aby tyto termíny nebyly na dotace vázány. V té souvislosti se navrhuje posunout dodatkem konečný termín, do kterého by měla být smlouva uzavřena, a to o jeden rok na 31.12.2024. Nevyzve-li budoucí kupující budoucího prodávajícího k uzavření smlouvy do 30.11.2024, závazky z této smlouvy tímto dnem zanikají.

 

Protože za účelem předfinancování hodlá spolek použít také úvěr a potřebuje získat souhlas banky se zněním budoucí kupní smlouvy, bylo jednáno také o návrhu formulace řešící případné vypořádání investic do nemovitosti v případě, že město ze sankčních důvodů odstoupí od smlouvy.  Oproti původně požadovanému vypořádání na základě rozdílu obvyklých cen nemovitosti v čase byla dosažena dohoda o vypořádání skutečných účelně vynaložených a účetně doložených nákladů vynaložených na zhodnocení nemovitosti.  

 

Vzhledem k tomu, že navrhovaná změna smlouvy o budoucí kupní smlouvě, a to významné prodloužení doby, ve které má být prodej za sjednanou cenu uskutečněn, může být posouzena jako změna podstatná, rozhodla Rada města usnesením č.504/10R/2023 ze dne 19.04.2023 o  zveřejnění záměru této změny. Záměr změny smlouvy byl zveřejněn na úřední desce v době od 22.5.2023 do 6.6.2023.

 

Rada města usnesením č. 626/12R/2023 ze dne 24.5.2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní dle předloženého návrhu.

 

 

Stanovisko právní služby : Materiál je bez právních vad

                                              Mgr. Lucie Štěpánová

 

Závěr:   Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracovala :  Monika Svobodová

 

Datum:  24.5.2023