Bod programu č. 22
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Nabytí částí pozemku parc. č. 958/2 v k.ú. Loučka u Nového Jičína a části pozemku parc. č. 658/1 v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí formou daru, MPZ 2792
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt části pozemku parc. č. 958/2 (ostatní plocha, silnice) dle geometrického plánu č. 741-77/2022 ze dne 14.11.2022 označené jako pozemek parc.č. 958/24 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 108 m2) a pozemek parc. č. 958/25 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 10 m2), vše v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína a nabýt část pozemku parc. č. 658/1 (ostatní plocha, silnice) dle geometrického plánu č. 1942-77/2022 ze dne 14.11.2022 označené jako pozemek parc. č. 658/9 (ostatní plocha, jiná plocha o výměře 210 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, z vlastnictví Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, 702 00 Ostrava, IČO 70890692, zastoupeného Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava, IČO 00095711, která za něj jedná na základě čl. IX odst. 3 písm. d) zřizovací listiny, do vlastnictví města Nový Jičín, a to formou daru, majetkoprávní záměr č. 2792.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. geometrický plán č. 741-77/2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1942-77/2022 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy darovací č. P2020-237/OSM - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Na podnět ORI v souvislosti s uskutečněnou investiční akcí „Chodník a úpravy autobusových zastávek, ul. Císařská v Novém Jičíně (Bocheta)“ zahájil OSM jednání s vlastníky dotčených pozemků.

 

Město Nový Jičín uzavřelo dne 09.10.2020 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. NJ/131/i/2020/Ja (P2020-237/OSM) s Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, která za něj jedná na základě čl. IX odst. 3 písm. d) zřizovací listiny.

 

Zastupitelstvo města dne 15.06.2020 usnesením č. 215/Z10/2020 bod 10 rozhodlo o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací, jejímž předmětem je bezúplatný převod vlastnického práva k částem pozemku parc. č. 958/2, přičemž tyto části jsou nyní vymezeny dle geometrického plánu č. 741-77/2022 ze dne 14.11.2022 s označením pozemku parc. č. 958/24  a pozemku parc. č. 958/25 oba v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, a zároveň byl předmětem výše uvedené smlouvy bezúplatný převod vlastnického práva k části pozemku parc. č. 658/1, přičemž tato část je nyní vymezena dle geometrického plánu č. 1942-77/2022 ze dne 14.11.2022 s označením pozemku parc. č. 658/9 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí.

 

Rada města dne 24.05.2023 usnesením č. 587/12R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí předmětných částí pozemků, a to formou daru.

 


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   30.05.2023