Bod programu č. 25
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 5. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 12.06.2023
Nabytí části pozemku parc.č. 1037/3 v k.ú. Žilina u Nového Jičína formou daru, MPZ V 577
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nabýt část pozemku parc.č. 1037/3 (zahrada) dle Geometrického plánu č. 1818-10/2023 označenou jako díl ,,a“ (ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína, a to formou daru, od M░░░░ B░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01, majetkoprávní záměr V 577.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. geometrický plán č. 1818-10/2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. koordinační situační výkres - anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

V návaznosti na investiční akci ,,Komunikace ul. Potoční, Žilina u Nového Jičína vč. odvodnění“ (viz příloha - koordinační situační výkres) byla dne 27.01.2022 s panem B░░░░ uzavřena Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. P2022/0021/OSM na část předmětného pozemku pod komunikací. Investiční akce již byla dokončena a komunikace vytyčena, proto je třeba uzavřít darovací smlouvu.

 

Rada města dne 19.04.2023 usnesením č. 511/10R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o nabytí předmětné části pozemku, a to formou darovací smlouvy.

 
Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla PrašivkováZávěr:    Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora HradilováDatum:   30. 5. 2023