Bod programu č. 15
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Výsledky Veřejného fóra 2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z Veřejného fóra konaného dne 12.04.2023 v SVČ Fokus dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. bere na vědomí

výsledky hlasování o příležitostech města dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

3. rozhodlo

aby se město Nový Jičín dále zabývalo těmito náměty vzešlými z Veřejného fóra:

a) Záchrana sportoviště a příjezdové cesty ke ski areálu Svinec

b) Rekonstrukce krytého a venkovního bazénu (pro celoroční využití veřejnosti, školami a sportovními kluby)

c) Rekultivace parku u České spořitelny

d) Postavení společenského domu

e) Omezení prodejní plochy v podloubí, aby nebyl omezen průchod

f) Realizace série přednášek pro seniory dle jejich výběru

g) Podpora a úlevy pro začínající podnikatele

h) Zřízení kempu + stání pro karavany,

4. rozhodlo

aby se město Nový Jičín dále nezabývalo těmito náměty vzešlými z Veřejného fóra:

a) Vybudování stezky podél komunikace od restaurace na Skalkách po odbočku na Svinec

b) Umožnit výstavbu rodinných domů v lokalitě pod Skalkou.

Přílohy
1. Zápis z Veřejného fóra konaného dne 12.04.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Výsledky hlasování o příležitostech (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Vyjádření odborů k příležitostem (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Zápis z jednání Komise Zdravého města a MA21 ze dne 20.06.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

Ad 1:
Dne 12.04.2023 se v SVČ Fokus uskutečnilo páté Veřejné fórum, na němž měli občané Nového Jičína a jeho místních částí možnost diskutovat s politiky a zaměstnanci MěÚ o největších příležitostech města pro rozvoj a předkládat konkrétní návrhy, které by město mělo v nejbližší době realizovat.
 
Občané diskutovali u 8 tematicky zaměřených stolů:

  • Sociální a zdravotnické služby, prevence a bezpečnost
  • Veřejná správa, komunikace, informovanost, podpora podnikání
  • Výchova a vzdělávání
  • Životní prostředí a energetika
  • Kultura, sport volný čas, cestovní ruch
  • Doprava
  • Veřejný prostor, rozvoj města, bydlení a architektura
  • Mládež

Od každého stolu postoupily 2 návrhy, které u stolu získaly nejvíce hlasů, čímž vznikl seznam 16 příležitostí pro město Nový Jičín. O těchto příležitostech pak hlasovali občané přímo na fóru a následně prostřednictvím elektronické ankety. Nutno zmínit, že návrhy od občanů reflektují, co jim v Novém Jičíně chybí či co by si zde přáli změnit či vylepšit - formulované podněty tak logicky ne vždy spadají pouze do sféry vlivu MěÚ.

 

16 příležitostí vzešlých z Veřejného fóra v abecedním pořadí:

 

1. Zřízení či výměna kamerových bodů s prvky inteligentní analýzy (zvýšení bezpečnosti ve městě)

2. Realizace série přednášek pro seniory dle jejich výběru

3. Podpora a úlevy pro začínající podnikatele

4. Omezení prodejní plochy v podloubí, aby nebyl omezen průchod

5. Rozvíjet kritické myšlení

6. Podpora zvláštní školy v Novém Jičíně

7. Vybudování komunitní zahrady

8. Vybudování EKO centra

9. Postavení společenského domu

10. Zřízení kempu + stání pro karavany

11. Záchrana sportoviště a příjezdové cesty ke ski areálu Svinec

12. Vybudování stezky podél komunikace od restaurace na Skalkách po odbočku na Svinec

13. Umožnit výstavbu rodinných domů v lokalitě pod Skalkou

14. Rekonstrukce krytého a venkovního bazénu (pro celoroční využití veřejnosti, školami a sportovními kluby)

15. Rekultivace parku u Spořitelny

16. Stínění klidové zóny na náměstí

 

Ad 2:
Prvních 10 návrhů dle výsledků hlasování na fóru postoupilo do celoměstské ankety (v tomto případě jich postoupilo 11, protože návrhy na 10. a 11. místě měly stejný počet hlasů). Na Veřejné fórum navazovala elektronická anketa, která probíhala od 17. do 30. dubna a zapojilo se do ní celkem 659 respondentů. Každý hlasující mohl udělit 2 kladné a 1 záporný hlas. Cílem ankety bylo vybrat 10 největších příležitostí pro rozvoj z pohledu občanů města.

 

11 největších příležitostí pro rozvoj dle hlasování občanů (uvedeno dle výsledného pořadí, podrobné výsledky hlasování viz příloha č. 2):

 

1. Záchrana sportoviště a příjezdové cesty ke ski areálu Svinec

2. Rekonstrukce krytého a venkovního bazénu (pro celoroční využití veřejnosti, školami a sportovními kluby)

3. Rekultivace parku u Spořitelny

4. Vybudování stezky podél komunikace od restaurace na Skalkách po odbočku na Svinec

5. Postavení společenského domu

6. Umožnit výstavbu rodinných domů v lokalitě pod Skalkou

7. Omezení prodejní plochy v podloubí, aby nebyl omezen průchod

8. Realizace série přednášek pro seniory dle jejich výběru

9. Podpora a úlevy pro začínající podnikatele

10. Zřízení kempu + stání pro karavany

11. Zřízení či výměna kamerových bodů s prvky inteligentní analýzy (zvýšení bezpečnosti ve městě)

 

Dále nepostoupil návrh umístěný na 11. místě, který obdržel nejméně hlasů.

 

Ad 3 a 4:
Ke všem 10 výše uvedeným podnětům se vyjádřily dotčené odbory MěÚ (viz příloha č. 3). Odbory MěÚ posuzovaly, zda jsou uvedené náměty přínosné a realizovatelné, a pokud ano, za jakých podmínek. Poté byly podněty předloženy Komisi Zdravého města a MA21.

 

Jednání Komise Zdravého města a MA21 se konalo dne 20.06.2023. Komise Zdravého města a MA21 byla usnášeníschopná.  Usnesení týkající se doporučení  ke schválení jednotlivých podnětů Radě města byla či nebyla přijata. Níže je u každého podnětu uvedeno vždy hlasování přítomných členů komise, dále jsou uvedeny odbory, které poskytly vyjádření. Podle výsledků hlasování pak bylo doporučeno Radě města rozhodnout (viz níže).

 

Záchrana sportoviště a příjezdové cesty ke ski areálu Svinec

pro: 7, proti: 1, zdržel se: 0; OSM, OŽP

Rekonstrukce krytého a venkovního bazénu (pro celoroční využití veřejnosti, školami a sportovními kluby)

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; OB, ORI, OŽP

Rekultivace parku u Spořitelny

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; OSM, OŽP

Vybudování stezky podél komunikace od restaurace na Skalkách po odbočku na Svinec

pro: 2, proti: 6, zdržel se: 0; OSM, OŽP, ORI

Postavení společenského domu 

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; OŠKS, MěKS, OB, ORI

Umožnit výstavbu rodinných domů v lokalitě pod Skalkou

pro: 0, proti: 8, zdržel se: 0; OÚPSŘ, ORI, OŽP

Omezení prodejní plochy v podloubí, aby nebyl omezen průchod

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; OŽÚ

Realizace série přednášek pro seniory dle jejich výběru

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; OSV

Podpora a úlevy pro začínající podnikatele

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; OŽÚ, NCNJ

Zřízení kempu + stání pro karavany

pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0; NCNJ, OŽP, OÚPSŘ

 

Materiál byl projednán na 16. schůzi Rady města Nový Jičín konané dne 26.07.2023. Rada města usnesením č. 752/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí  zápis z Veřejného fóra konaného dne 12.04.2023 a doporučila Zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky Veřejného fóra 2023. Rada města usnesením 753/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout, aby se město Nový Jičín dále zabývalo/nezabývalo náměty vzešlými z Veřejného fóra, kdy jednotlivá doporučení Rady města Zastupitelstvu města odráží návrh usnesení uvedený pod body 3 a 4.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.  

Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.

 

Zpracovala: Bc. Markéta Jánošíková   

 

Datum: 16.08.2023