Bod programu č. 23
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024 - KULTURA A
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 340.000 Kč pro Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024 - KULTURA A,

2. vyhlašuje

Program města Nový Jičín na podporu jednorázových kulturních akcí pro rok 2024 - KULTURA A dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. ukládá

vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.09.2023

Z: Ing. Simona Holčáková

Přílohy
1. Program KULTURA A (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise kulturní dne 20.04.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Vzhledem k požadavku na vytvoření nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín byla jmenována pracovní skupina, která navrhla úpravu jednotlivých programů města. Hlavní změnou je sjednocení veškerých požadavků na žadatele o dotaci pouze do jednoho programu týkající se konkrétní oblasti tak, aby to bylo uživatelsky přívětivější. Konkrétní podmínky pro poskytnutí dotace jsou jasně vymezeny pouze v daném programu. Ostatní důležitá ujednání řeší v případě schválení dotace konkrétní smlouva. Pro jasný a jednotný postup poskytovatele dotace bude schválen pouze vnitřní předpis „Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín“. Vydání tohoto přepisu je v  kompetenci tajemníka úřadu.
 

Tímto procesem budou následně zrušeny předpisy č. 1/2022 „Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín,“ „Programy města Nový Jičín na podporu(..konkrétní oblast) pro rok 2023“ a také vnitřní předpis č. 12/2019 tj. „Metodika k uznatelným výdajům financovaných z programových dotací města Nový Jičín do oblasti sportu, kultury a volnočasových aktivit“.

 

Hlavní změny tohoto Programu jsou:

  • specifikace uznatelného nákladu ve výši maximálně 30 % z poskytnuté dotace na vyplácení odměny z dohod o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
  • povinnost žadatele o dotaci mít ve Sbírce listin, která je součástí veřejného rejstříku, založeny povinné dokumenty dle § 66 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
  • při vyúčtování dotace musí příjemce dotace předložit kopie účetních dokladů uplatněných v rámci dotace včetně kopií dokladů prokazujících spoluúčast příjemce dotace,
  • úpravou prošel i formulář žádosti o dotaci, kde poskytovatel dotace požaduje začlenění jednotlivých výdajů do nákladových účtů, což poskytuje možnost pro širší uplatnění nákladů s tím, že celková výše dotace se bude odvíjet od položek uvedených žadatelem v rozpočtu, který je nedílnou součástí žádosti o dotaci. Příjemce smí překročit plánovanou výši jednotlivých položek uznatelných nákladů (spojených s úhradou) pouze na vrub (k tíži) jiné plánované položky předloženého rozpočtu s tím, že nepřekročí celkovou výši poskytnuté dotace a překročení položky nebude vyšší než 50 % její původní výše. Příjemce není oprávněn čerpat dotaci na položku, u které neměl navrženo v rozpočtu její financování z dotace.

 

Dopad na rozpočet města: Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad. Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovala: Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková

 

Datum: 24.08.2023