Bod programu č. 30
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej pozemku parc. č. 479/3 v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, MPZ 299
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemek parc. č. 479/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 785 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, paní B░░░░ B░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Nový Jičín, PSČ 741 01, za cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 25.07.2023 jako cenu obvyklou ve výši 549.500 Kč (cena bez DPH), a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč, a s podmínkou zřízení věcného práva zákazu zcizení k převáděnému pozemku na dobu určitou 15 let, majetkoprávní záměr č. 299.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. znalecký posudek č. 1546/155/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 24.02.2020 žádost od p. J░░░░ B░░░░ ░ na prodej pozemku parc. č. 479/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 785 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín-Horní Předměstí. K užívání uvedeného pozemku má pan B░░░░ od roku 1996 uzavřenou nájemní smlouvu P2007-432/MO ze dne 18.01.1996. Nájemní smlouva byla sjednána za účelem zřízení venkovní restaurace, zázemí rekreačního zařízení a přístupové cesty k soukromým objektům. Roční nájemné činí 13.553 Kč.

 

K tomu, aby bylo možné uzavřít smlouvu o prodeji pozemku, bylo potřeba zajistit přístup a příjezd k sousedním nemovitostem ve vlastnictví třetích osob (majitelům sousední zahrádkářské osady). Pan B░░░░ proto doručil návrh o zřízení VB – služebnosti stezky a cesty pro oprávněné. To se ukázalo jako nevhodné řešení, jelikož část příjezdové komunikace je ve vlastnictví třetí osoby a ta se zřízením věcného břemene nesouhlasí. Proto se navrhuje, aby část pozemku pana B░░░░ ░ město vykoupilo, a takto oddělený pozemek bude užíván veřejností stejně jako přístupové cesty kolem ZO. 

 

Závazek zákazu zcizení byl upraven z původní doby neurčité v souladu se zákonem na dobu určitou, a to na 15 let.

 

Původní záměr prodeje shora uvedeného pozemku byl zveřejněn na úřední desce od 02.02.2021 do 22.02.2021.

 

Následně byl záměr prodeje schválen v zastupitelstvu města dne 14.06.2021. Z důvodu obezřetnosti a právní jistoty byl záměr opakovaně zveřejněn, a to jako záměr adresný.

Vzhledem k tomu že pan B░░░░ převedl areál restaurace na svou dceru B░░░░ B░░░░ ░░░ , byl záměr zveřejněn na její jméno. V návaznosti na výše uvedené jsme navrhli doporučit Zastupitelstvu města prodat předmětný pozemek paní B░░░░ B░░░░ ░░ .

 

Dne 25.07.2023 byl na objednávku odboru správy majetku vyhotoven znalecký posudek, kterým Ing. I░░ Š░░░ stanovil cenu v čase a místě obvyklé 700 Kč/m2, tj. 549 500 Kč.

 

Odbor správy majetku připravil návrh prodeje pozemku parc. č. 479/3 z vlastnictví města i návrh nabytí části pozemku parc. č. 479/16 do vlastnictví města, oba v k.ú. Nový Jičín – Horní Předměstí, a navrhuje vše projednat společně na zasedání Zastupitelstva města dne 11.09.2023. Oba návrhy byly doporučeny Radou města k rozhodnutí Zastupitelstvu města

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 802/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat předmětný pozemek, za cenu  stanovenou znaleckým posudkem ze dne 25.07.2023 jako cenu obvyklou ve výši 549 500 Kč, a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč, a s podmínkou zřízení věcného práva zákazu zcizení k převáděnému pozemku na dobu určitou 15 let. Kupní cena bude navýšena o 21 % DPH.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Nemáme námitek.

Správa městských lesů: Nemáme Námitek.

 

ORI: Nemáme námitek.

 

OÚPSŘ: Nemáme námitek.

 

Zveřejněno na úřední desce: od 27.07.2023 do 14.08.2023
 

Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


Zpracoval: Ivana Barošová

 


Datum:   02.08.2023