Bod programu č. 7
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

schválit objem finančních prostředků z rozpočtu města Nový Jičín ve výši 200.000 Kč pro  Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2024,

2. rozhodlo

schválit a vyhlásit  Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

3. rozhodlo

uložit vyhlášení (zveřejnění) Programu dle bodu 2 tohoto usnesení na úřední desce města Nový Jičín způsobem umožňujícím dálkový přístup.

T: 12.09.2023

Z: Mgr. Daniela Susíková, MPA, vedoucí odboru sociálních věcí

Přílohy
1. Pr1_program_hospic (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 02.03.2023,13.04.2023 a 30.08.2023.
Rada města dne 23.08.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Na základě procesu nastavování nového systému dotačních pravidel města Nový Jičín, který měl za cíl aktualizaci všech programů města, vyloučení nesrovnalostí a zapracování poznatků z kontrol a praxe,  včetně nastavení provazby všech dokumentů vážících se k uvedenému procesu, jsou orgánům města předloženy Programy administrované odborem sociálních věcí zdejšího úřadu, připravené ke schválení a vyhlášení Zastupitelstvem města v září t.r.

K nejvýznamnějším změnám v rámci tohoto procesu náleží: transformace podprogramů do samostatných Programů a s tím související časová variabilita vyhlašování jednotlivých Programů (reagující na charakter jednotlivých programů), změny v oblasti povinností příjemců a poskytovatelů dotací (v souladu se stávající legislativou a praxí), nová formulace cílů programů, formální úprava programů (snaha o jednotnost a stejný vizuální styl všech administrovaných programů města), zapracování hodnotících kritérií přímo do znění programů. Změny ve způsobech podání žádosti reflektují praxi úřadů a jednotlivě reagují na širokou pestrost žadatelů v určitých programech.  U některých programů (Program na podporu jednorázových akcí v oblasti sociální) došlo ke zvýšení horní hranice poskytované dotace s ohledem na zvyšující se nákladovost předkládaných projektů/akcí/žádostí. V rámci úprav došlo k důslednější specifikaci věcně a časově uznatelných nákladů, je připraven nový návrh Veřejnoprávních smluv a dále došlo k úpravě používaných formulářů, kam byly zapracovány přijaté změny v rámci změnového procesu programů.

Ač v současné době je podpora Programu využívána pouze jedním subjektem, je žádoucí podporu  města v této oblasti pojmout systémově a stanovit vhodné podmínky a kritéria prostřednictvím programu. Z uvedeného důvodu byl opět připraven Program města Nový Jičín na podporu domácí hospicové péče, který v „hmotněprávní“ oblasti nedoznal žádných změn a v rámci procesních náležitostí došlo k zapracování změn učiněných průřezově ve všech programech města.  Sociální a zdravotnická komise na jednání dne 13.04.2023 byla informována o navržené alokaci finančních prostředků z rozpočtu města do této oblasti.

Rada města na svém jednání dne 23.08.2023 doporučila svým usnesením č. 772/17R/2023 uvedený Program ke schválení a vyhlášení.

Dopad na rozpočet města: vyjádřeno prvním usnesením.
Stanovisko dotčených orgánů: VIII/ Komise doporučuje orgánům města vyhlásit připravené Programy města Nový Jičín administrované odborem sociálních věcí ve formě a časovém harmonogramu připraveném odborem a  předložené orgánům města. (Hlasování: Pro 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato.)
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navržené znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 24.08.2023