Bod programu č. 10
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku, na léta 2020-2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

schválit aktualizaci č. 1 schváleného Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020-2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Pr1_aktualizace_komunitniho_planu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 08.06.2023 a 30.08.2023
Rada města dne 23.08.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín začalo komunitně plánovat sociální služby v roce 2004. Plánování rozvoje sociálních služeb je proces aktivního zjištování potřeb osob v daném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Komunitním plánem tedy plánem rozvoje sociálních služeb se rozumí dle § 3 písm.h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, výsledek procesu tohoto aktivního zjišťování. Jedná se o strategický dokument v oblasti sociálních služeb, jenž určuje, kterým směrem se budou rozvíjet sociální služby v daném regionu.  Ač proces plánování sociálních služeb není pro obce povinný (ze zákona dopadá tato povinnost pouze na kraj), jedná se o významný nástroj pro regulaci a systémové uchopení sociálních služeb v území a jejich financování, kdy akcentujeme soulad se strategickými dokumenty Moravskoslezského kraje v této oblasti.

V současné době pracujeme ve čtvrtém plánovacím období, Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku byl schválen usnesením Zastupitelstva města dne 09.03.2020 usnesením č. 181/9Z/2020.

Výstupy tzn. navržené cíle a aktivity v novém plánu  byly tvořeny dle  Metodiky k určení priorit v oblasti sociálních služeb v procesu  plánování sociálních služeb, kdy jednotlivé cíle jsou definovány jako popsání stavu, popř. problému, nastavené opatření a aktivity jsou možné způsoby jejich řešení, které se z pozice probíhajících procesů jeví jako nejefektivnější. Hodnocení plnění komunitního plánu je neméně důležitým aspektem v našem plánování – dává nám zpětnou informaci o skutečnosti, zda se stav realizace komunitního plánu shoduje nebo neshoduje s plánem původním, umožňuje nám včasné rozpoznání rizik či ohrožení procesu. Zhodnocení plnění tohoto materiálu v polovině plánovacího období bylo předloženo Zastupitelstvu města na jednání dne 19.12.2022, kdy Zastupitelstvo města vzalo na vědomí Monitorovací zprávu – průběžné vyhodnocení plnění aktivit schváleného komunitního plánu. V rámci schválených 46 aktivit Komunitního plánu lze konstatovat, že 21 aktivit bylo splněno, 12 aktivit bylo splněno částečně nebo se jejich realizace započala, 13 aktivit nebylo zatím splněno.

Komunitní plán je živý materiál, který není neměnný. Vzhledem k délce platnosti plánu, rychlému vývoji v oblasti sociálních služeb (změny legislativy, změny potřeb obyvatel atd.) a vlivem dalších aspektů (dotační řízení atp.) může dojít k situacím, které si vyžádají zásadní zásah do již schváleného plánu a může dojít i ke změně jednotlivých cílů. V tomto případě proces i celá „aktualizace“ probíhá v souladu  s principy komunitního plánování a výsledek změn je předložen ke schválení v příslušných orgánech města. S ohledem na výše uvedené je navrhována aktualizace č. 1 platného komunitního plánu, která reaguje na  provedené hodnocení plnění komunitního plánu (monitorovací zpráva),  vzniklé potřeby v rámci celospolečenského vývoje a změn ve společnosti. Díky aktualizaci údajů  ve strategických materiálech je následně  umožněno lépe čerpat finanční prostředky z národních a nadnárodních zdrojů. V příloze č. 1 jsou navrhované změny vyznačeny v dotčeném textu žlutě.
 

První předkládaná změna je výsledkem diskuse diskusního fora péče o seniory a reaguje na potřeby území a především obcí v  rámci ORP Nový Jičín redefinicí aktivity 7.1.1. (Navýšení kapacit u služby pečovatelské v rámci ORP o 2 úvazky).  Uvedená situace reaguje na zvýšenou potřebnost tohoto druhu služby, kdy rozdíl mezi osobní asistencí (původní znění) a pečovatelskou službou je velmi tenký (souvisí s definovanými základními činnosti dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.,  obě služby jsou velmi úzce zaměřeny na péči o osobu, pomocí se zajištěním chodu domácnosti  i zprostředkování kontaktu se společenským prostředím).  Na jednání sociální a zdravotnické komise dne 13.04.2023, která se zabývala žádostí organizace FANY DK s.r.o. o navýšení úvazků v síti, byla členy komise navržena aktualizace příslušného výstupu diskusního fora péče o seniory ve schváleném komunitním plánu města. (aktivita 7.1.1. Navýšení kapacity osobní asistence o 2 úvazky).  Tato aktivita stále není naplněna. Vzhledem k veliké podobnosti a velkému překryvu činností těchto služeb (pečovatelské a osobní asistence) byla na diskusním foru péče o seniory navržena uvedená aktualizace, která podléhá schválení Zastupitelstva města. Diskusní forum péče o seniory projednalo na svém jednání dne 03.05.2023 navrženou změnu a vyslovilo souhlas s jejím předefinováním ve smyslu posunu od služby osobní asistence ke službě pečovatelské pro celé správní území ORP Nový Jičín.

Druhá změna/aktualizace komunitního plánu se týká výstupu diskusního fóra péče o soc. začleňování a průřezových aktivit stávajícího komunitního plánu.
Nenaplnění opatření 9.1.: Pilotní projekt „unimobuňka“, které vyplývá ze změny potřeb a postoje cílové skupiny,  i s ohledem na avízované změny legislativy (připravovaný Zákon o podpoře v bydlení) byla diskutována aktualizace výstupů a jejich předefinování tak, aby odpovídaly současným zjištěným potřebám. Diskusní fórum péče o sociální začleňování navrhuje redefinici cíle č. 9  a opatření 9.1., která nasedá na aktuální problémy v území související s motivací klienta opustit stávající styl života a jeho posunem do samostatného bydlení.
Zároveň v návaznosti na avízovaný Zákon o podpoře v bydlení došlo v rámci Průřezových cílů (potřeby území vydefinované více jak dvěma diskusními fory) u cíle 13. Problematika bydlení, nízkonákladové bydlení, bydlení pro osoby se zvýšenou mírou podpory k redefinici aktivity 13.1.3 ve smyslu zákonem navrhovaných opatření v území.

Sociální a zdravotnická komise Rady města byla informována o navrhovaných změnách v komunitním plánu/jeho aktualizaci na svém 7. jednání dne 08.06.2023, finální aktualizace byla předložena na jednání dne 30.08.2023.
Rada města na svém jednání dne 23.08.2023 doporučila svým usnesením č. 774/17R/2023  přijmout usnesení v navrženém znění.

Dopad na rozpočet města: bez dopadu.
Stanovisko dotčených orgánů: VIII/6 Komise doporučuje orgánům města aktualizovat cíle, opatření a aktivity stávajícího Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na Novojičínsku na léta 2020-2024 dle předložené aktualizace.(Hlasování : Pro 12, proti: 0, zdržel se: 0. Usnesení bylo přijato).
Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                         Mgr. Adéla Prašivková

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum: 03.08.2023