Bod programu č. 38
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej pozemků parc. č. 31/2, parc. č. 31/3 a parc. č.795/73 v k. ú. Loučka u Nového Jičína, MPZ 3335
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat pozemky parc. č. 31/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 69 m2), parc. č. 31/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 102 m2), parc. č. 795/73 (orná půda o evidované výměře 4 m2), v obci Nový Jičín, k. ú. Loučka u Nového Jičína, panu V░░░ K░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Staré Brno, Brno, PSČ 603 00, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 19.03.2023 jako cenu obvyklou ve výši 950 Kč/m2 (bez DPH), a to za podmínky, že vedle kupní ceny uhradí nabyvatel náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.700 Kč,

2. rozhodlo

uplatnit náhradu za bezdůvodné obohacení z titulu užívání pozemků parc. č. 31/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 69 m2), parc. č. 31/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace o evidované výměře 102 m2) a parc. č. 795/73 (orná půda o evidované výměře 4 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Loučka u Nového Jičína, bez právního důvodu, s panem V░░░░ K░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ Staré Brno, Brno, PSČ 603 00, v částce odpovídající obvyklému nájemnému za užívání shora uvedeného pozemku za období 3 let zpětně od uzavření kupní smlouvy na prodej předmětné části pozemku ve výši 3.627,75 Kč, majetkoprávní záměr č. 3335.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. stanovisko OÚPSŘ (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. znalecký posudek č. 14171/80/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Dne 09.05.2022 obdržel odbor správy majetku žádost p. V░░░ K░░░░ , ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Staré Brno, Brno, PSČ 603 00 o prodej pozemků parc. č. 31/2, parc. č. 31/3 v k.ú. Loučka. Jako důvod pro prodej uvedl, že město o pozemky nepečuje, ani je jinak nevyužívá. Parcely tvoří funkční celek s rodinným domem, který má ve svém vlastnictví.

 

Kontrolou na místě samém bylo zjištěno, že předmětné pozemky má žadatel připloceny ke svým nemovitostem, a to s největší pravděpodobností i s pozemkem parc. č. 795/73 o výměře 4 m2 v k. ú. Loučka u Nového Jičína.

 

Podle územního plánu Nový Jičín, ve znění Změny č. 1 – 6, jsou pozemky parc. č.  31/2 a 31/3 v k. ú. Loučka u Nového Jičína součástí zastavěného území, plochy DS – dopravní infrastruktura – silniční. Pozemek parc. č. 795/73 v k. ú. Loučka u Nového Jičína je součástí nezastavěného území, plochy NZ – zemědělské pozemky.

Z podmínek pro využití ploch DS a NZ vyplývá, že pozemky zahrnuté do těchto ploch nelze využívat jako pozemky tvořící souvislý funkční celek s rodinným domem. Podmínky ploch neumožňují umístění doplňkových staveb k rodinnému domu ani např. oplocení.

 

Dne 31.10.2022 byla p. K░░░░ ░ zaslána písemná žádost o vyjádření, zda i nadále trvá jeho zájem o koupi předmětných pozemků, a to i v případě, že dle stavebního úřadu na pozemku nelze umístit doplňkové stavby k rodinnému domu ani oplocení.

 

p. K░░░ potvrdil, že se jeho postoj k odkupu pozemků nemění.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 726/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout o prodeji předmětných pozemků a dále uplatnit náhradu za bezdůvodného obohacení.

 

Stanoviska:

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Nemáme námitek.

Správa městských lesů: Nemáme námitek.  

 

ORI: Doporučujeme vyhovět žádosti. 

 

OÚPSŘ: viz příloha č. 2

 

OV Loučka: 14.09.2022 usnesení nebylo přijato. Na ustavující schůzi dne 19.01.2023 OV souhlasil  s prodejem pozemků.

 

OF: Prodej pozemku nepodléhá DPH.

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 726/16R/2023 doporučila Zastupitelstvu města prodat předmětné pozemky za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ze dne 19.03.2023 jako cenu obvyklou ve výši 950 Kč/m2 a doporučila Zastupitelstvu města uplatnit vydání plnění z bezdůvodného obohacení v částce odpovídající obvyklému nájemnému za užívání shora uvedených pozemků za období 3 let zpětně od uzavření kupní smlouvy na prodej předmětné části pozemku ve výši 3 627,75 Kč.

 

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
                                          Mgr. Adéla Prašivková
 

 


Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


Zpracoval: Ivana Barošová

Datum: 21.08.2023