Bod programu č. 36
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Prodej části pozemku parc. č. 218/29, k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, MPZ 3139
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

prodat část pozemku parc. č. 218/29 (zahrada) dle geometrického plánu č. 1929-475/2023 ze dne 01.08.2023 označenou jako pozemek parc. č. 218/43 (zahrada o výměře 25 m2) v obci Nový Jičín, k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, paní ░░░░ ░░░░ ░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ 741 01 Nový Jičín, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1558/168/2023 ze dne 08.08.2023 jako cenu obvyklou ve výši 37.500 Kč/předmět prodeje + DPH dle aktuálně platné výše, plus náklady za vyhotovení geometrického plánu ve výši 5.000 Kč a náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200 Kč, majetkoprávní záměr č. 3139.

Přílohy
1. snímek pozemku (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. fotodokumentace původního oplocení (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. geometrický plán (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. znalecký posudek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. stanovisko daňového poradce (Neveřejná, Anonymizovaná)
9. Žádost pana B (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

OSM obdržel dne 13.07.2020 žádost paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Nový Jičín o prodej části (cca 25 m2) pozemku parc. č. 218/29 (zahrada  o evidované výměře 1156 m2) v obci Nový Jičín v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí za účelem narovnání majetkových vztahů.

Záměr prodeje byl schválen radou města dne 17.02.2021, usn. č. 1113/R40/2021 a zveřejněn na úřední desce od 24.02.2021 do 15.03.2021.

Z důvodu uplynutí delší lhůty od vyvěšení záměru prodeje OSM předkládal na RM dne 26.07.2023 opětovný návrh na zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 218/29, neboť žadatelčin zájem o koupi pozemku nadále trvá (uvedeno v zápise z jednání dne 27.06.2023). Na rozdíl od předchozího zveřejnění je předkládán adresný záměr pro paní ░░░░ ░░░ , neboť předmět navrhovaného převodu slouží jako jediný příjezd k novostavbě RD ve vlastnictví paní ░░░░ ░░░

Z roku 2022 evidujeme stejnou žádost pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, více viz dále v důvodové zprávě.  

OSM:

V pokračování majetkoprávního záměru prodeje bránilo doložení dohody mezi žadatelkou a ČEZ Distribuce, a.s. o umožnění trvalého přístupu k zařízení ČEZu, k rozvodné skříni R407 nízkého napětí (NN), které je historicky umístěno na pozemku parc. č. 216/14 v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí (vlastnictví paní ░░░░ ░░ ). Přístup k zařízení byl zamezen již dříve plechovým plotem a nyní vybudovanou pojezdovou bránou.

Paní ░░░░ ░░ byla opakovaně (2x) vyzývána k doložení tohoto dokumentu. Dne 26.06.2023 byl OSM telefonicky kontaktován zástupcem společnosti ČEZ (pan ░░ ) o skutečnosti, že paní ░░░░ ░░ již předala klíče k zajištění přístupu na pozemek ČEZu a měla za to, že svou povinnost splnila a předpokládala, že v záměru bude ze strany města pokračováno.

K doložení předmětné dohody s ČEZ došlo ze strany paní ░░░░ ░░ až dne 27.06.2023.

Předmětný pozemek (218/29) žadatelka historicky užívala a užívá jako příjezdovou cestu ke svému pozemku, na kterém došlo k výstavbě rodinného domu. Žadatelka předložila na OSM fotodokumentaci, kde je patrné, že uvedený pozemek byl žadatelkou a předchozími vlastníky užíván a již v minulosti byl oplocen. Mimo to má paní ░░░░ ░░ uzavřenou s městem v roce 2002 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy ke své nemovitosti a práva uložení inženýrských sítí.

V místě dřívějšího oplocení žadatelka vybudovala cca v roce 2019 bez souhlasu vlastníka pozemku, města Nový Jičín, zděné oplocení s plechovou výplní a pojezdovou bránou. Z tohoto důvodu je s žadatelkou vedeno na stavebním úřadu řízení o odstranění nepovolené stavby.

Dne 27.06.2023 proběhlo na stavebním úřadu ústní jednání a výsledkem je přerušení řízení o odstranění stavby do doby rozhodnutí orgánu města o žádosti paní ░░░░ ░░ ve věci odkupu části předmětného pozemku.

Vedle nemovitostí paní ░░░░ ░░ se nachází nemovitosti pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Nový Jičín, a to garáží na ul. Luční na pozemcích parc. č. st. 1488 a parc. č. st. 1489 vše v k.ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí. Pan Bartoň žádal o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty a stezky, zakládající právo vstupovat a vjíždět na pozemek parc. č. 216/32 (ve vlastnictví města NJ). Břemeno bylo zřízeno.

Dohledané žádosti pana ░░░░ :

Dne 14.09.2020 o odprodej pozemku parc. č. 216/32. Žádosti zastupitelstvo města dne 15.03.2021, usn. č. 319/Z14/2021 nevyhovělo.

Dne 13.05.2021 o zřízení věcného břemene na uvedeném pozemku parc. č. 218/29 (vl. město)

Přes tento pozemek je jediná přístupová cesta k elektrickému rozvaděči, umístěném na pozemku parc. č. 216/14, který je ve vlastnictví paní ░░░░ ░░ . Jelikož nebyla doložena žádná dohoda mezi stranami (sousedy), byla žádost o zřízení břemene bezpředmětná. Ze záznamu z jednání na stavebním úřadu je zřejmé, že paní ░░░░ ░░ je připravena umožnit panu ░░░░ ░ vstup na pozemek v nezbytném rozsahu a po předchozí domluvě. Co se týká opravy garáže ve vlastnictví pana ░░░░ , pak přístup je možný rovněž po dohodě s paní ░░░░ ░░░ nebo na základě opatření stavebního úřadu.

Po konzultaci se zástupcem ČEZu lze elektrický rozvaděč s minimálními náklady ze strany pana ░░░░  přemístit.

Dne 08.03.2022 byla podána žádost o prodej části pozemku parc. č. 218/29 zahrada v obci Nový Jičín v k. ú. Nový Jičín-Dolní Předměstí ze strany pana ░░░░ ░

Převodem předmětného pozemku panu ░░░░ ░ by se zamezil přístup na pozemek paní ░░░░ ░░ . Z tohoto důvodu byl radě města navrhován adresný záměr ve prospěch paní ░░░░ ░░░

 

Stanoviska odborů:

Použita byla stanoviska z roku 2020.

ORI:

Doporučuje vyhovět žádosti

OŽP:

Odpadové hospodářství: nemá k záměru námitek

Správa městské zeleně: nemá k záměru námitek

Správa městských lesů: nemá k záměru námitek

OÚPSŘ:

Předmětná část pozemku by měla být součástí ploch veřejného prostranství přilehlých bytových domů. K zabírání ploch veřejných prostranství by mělo docházet v co nejmenší míře, a proto prodej nedoporučujeme.

 

Cena nemovitosti:

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1558/168/2023 ze dne 08.08.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 37.500 Kč (+ případné DPH). Vedle kupní ceny uhradí nabyvatelka náklady spojené s prodejem, a to za vyhotovení geometrického plánu č. 1929-475/2023 ze dne 01.08.2023 částku ve výši 5.000 Kč a za vypracování znaleckého posudku částku ve výši 4.200 Kč.

 

 

Rada města dne 26.07.2023 usnesením č. 722/16R/2023 rozhodla o zveřejnění záměru prodeje předmětné části pozemku.

Zveřejněni na úřední desce od 27.07.2023 do 14.08.2023.

 

Dne 07.08.2023 byla OSM doručena žádost pana ░░░░ ░░░░ o prodej části pozemku parc. č. 218/29 - viz příloha č. 5.

Jiné žádosti ani námitky k převodu nemovitosti doručeny nebyly.

 

Rada města dne 23.08.2023 usnesením č. 808/17R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout prodat výše uvedenou část pozemku parc. č. 218/29 označenou dle GP č. 1929-475/2023 jako pozemek parc. č. 218/43 v k.ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí paní ░░░░ ░░░░ ░ za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 37.500,- Kč za předmět prodeje + DPH, náklady za vyhotovení GP ve výši 5.000,- Kč a náklady za vypracování znaleckého posudku ve výši 4.200,- Kč.

 

Dle ust. § 56 odst. 3 zákona o DPH lze dodání pozemku osvobodit od DPH bez nároku na odpočet daně, lze použít znění odst. 2 stanoviska daňového poradce – viz příloha č. 6. Zároveň se plátce – město Nový Jičín může rozhodnout, že dodání vybraných nemovitých věcí, které splňuje podmínky osvobození, bude plněním a bude uplatněna daň.

Stanovisko právní služby:    

Předložený materiál je bez právních vad.

Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: 

OSM – doporučujeme přijmout usnesení v navrhovaném znění.

 

Zpracovala: Bc. Beáta Houšťavová


Datum:   28.08.2023