Bod programu č. 16
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.09.2023
Žádost o individuální dotaci v oblasti péče o památky - měšťanský dům č.p. 91 na ul. Křižíkova 7, Nový Jičín - obnova objektu
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

výjimku podle čl. XIV odst. 2 směrnice ZM č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín, a to z čl. III. odst. 1 písmene a) ve smyslu umožnění čerpání poskytnuté individuální dotace na projekt, u něhož žadatel je právnická osoba, která v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním, pro žadatele o individuální dotaci na základě žádosti evidované pod č.j. 85196/2023 podle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města ve výši 500.000 Kč na základě žádosti evidované pod č.j. 85196/2023 dle přílohy č.1 předloženého materiálu, na účel použití dotace: obnova měšťanského domu č.p. 91, ul. Křižíkova 7, Nový Jičín – kastlová okna, restaurátorské práce a archeologický výzkum, doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.06. - 31.12.2023, projekt s názvem: "Měšťanský dům č.p. 91 na ul. Křižíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu", žadateli společnosti winks MJM, s.r.o., se sídlem Gregorova 1368, 741 01 Nový Jičín, IČO 6789579 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace s tímto žadatelem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

3. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:

poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Nový Jičín žadateli společnosti winks MJM, s.r.o., se sídlem Gregorova 1368, 741 01 Nový Jičín, IČO 6789579 ve výši ............................................................................................................................ +500.000 Kč

na projekt s názvem: "Měšťanský dům č.p. 91 na ul. Křižíkova 7, Nový Jičín – obnova objektu", zapojením rozpočtové rezervy města na ORJ 741 ............................................. -500.000 Kč.

Přílohy
4. Žádost o individuální dotaci (Neveřejná, Anonymizovaná)
5. Návrh veřejnoprávní smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
6. Doplnění k žádosti (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise péče o památky.
Rada města Nový Jičín dne 23.08.2023.
bude ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 30.8.2023.
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Městu Nový Jičín byla dne 03.08.2023 doručena datovou schránkou žádost společnosti winks MJM, s.r.o. o individuální dotaci na obnovu měšťanského domu č.p. 91, ul. Křižíkova 7, Nový Jičín ve výši 500.000 Kč. Žadatel uvádí, že při probíhající obnově došlo k dalším archeologickým nálezům (malby), které dle doporučení NPÚ je potřeba zakonzervovat a část zrestaurovat. Také probíhá archeologický průzkum interiéru i exteriéru, kdy výsledky průzkumu může město Nový Jičín použít pro prezentaci stavebního vývoje domu č.p. 91 a v případě exteriéru umožní zjistit konstrukční řešení, materiálové skladby a základní vývojové fáze daného úseku zděných městských hradeb. Zároveň NPÚ doporučil výměnu oken v objektu na původní kastlová. Žadatel s žádostí předložil také předběžný rozpočet nákladů na obnovu. Na vyzvání žadatel také doložil detailní rozpis nákladů, který je uveden v příloze č. 3 předloženého materiálu. Město Nový Jičín v roce 2022 schválilo dotaci na obnovu tohoto objektu ve výši 600.000 Kč. Jednalo se o archeologický průzkum, stropní a podlahové konstrukce. V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že probíhající archeologické i restaurátorské práce navyšují finanční náklady na obnovu objektu a s tím související posunutí termínu ukončení stavebních prací. V případě, že město Nový Jičín poskytne na tyto práce dotaci, vlastník nabízí městu Nový Jičín, zpřístupnit veřejnosti jednu místnost v přízemí objektu pro prezentaci archeologických nálezů.

 

Z žádosti společnosti winks MJM, s.r.o. tedy vyplývá, že požaduje poskytnutí dotace na archeologické a restaurátorské práce a výměnu oken za okna kastlová, přičemž tyto náklady by byly dle přiloženého rozpočtu hrazeny v případě poskytnutí dotace na částku 500.000,- Kč tak, že z celkových nákladů 748.050,- Kč by město uhradilo částku 500.000,- Kč (tedy 67% nákladů) a žadatel částku 248.050,- Kč (tedy 33 % nákladů).

 

Obsáhlejší informace o domě č.p. 91, lze nalézt v knize "Život uvnitř města" vydané Národním památkovým ústavem v roce 2022. V publikaci naleznete informace o původní historické zástavbě v Novém Jičíně a zejména pak o nálezech při provádění archeologického výzkumu v objektu. Autoři knihy popisují tento dům jako "nenápadný přízemní dům s pestrou stavební historií" (Kolář et al., 2022).

 

Stanovisko komise péče o památky: Přítomní členové komise diskutovali o probíhajících pracích na objektu kulturní památky. Shodli se, že se jedná o kulturní památku s mimořádnými archeologickými nálezy a chtějí finančně podpořit obnovu objektu. Členové komise doporučili dva návrhy na poskytnutí dotace.

 

1. Návrh: Hlasování: Komise péče o památky (celkem 12 členů) doporučuje žadateli poskytnout dotaci ve výši 350.000 Kč.

Pro: 3

Proti: 1

Zdržel se: 5

Usnesení nebylo přijato.

 

2. Návrh: Hlasování: Komise péče o památky doporučuje žadateli poskytnout dotaci ve výši 500.000 Kč.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 3

Usnesení nebylo přijato.

 

Dopad na rozpočet města: V případě schválení a přiznání dotace žadateli se o stejnou částku sníží rozpočtová rezerva města na ORJ 741.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracovatel: Ing. Oldřiška Navrátilová

 

Datum: 24.08.2023