Bod programu č. 10
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace z Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise sociální a zdravotnické  ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2024 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

2. schvaluje

výjimku z čl. V odst. 9 schváleného  Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024,  ve smyslu umožnění spolufinancování sociální služby z jiné dotace z rozpočtu města Nový Jičín, ve prospěch organizace JINAK z.ú., na základě programové žádosti č. 3 Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín, uvedené v příloze č. 3 předloženého materiálu,

3. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024 vyhlášeného dne 12.09.2023 programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, na projekty a ve výši uvedené tamtéž, a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
2. Pr2_programove_dotace_soc_sluzby (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Pr3_ programova_zadost_JINAK (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Pr1_zapis_hodnoceni_social_anonym. (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise sociální a zdravotnická dne 02.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Mgr. Daniela Susíková, Odbor sociálních věcí
Důvodová zpráva:

Dle  podmínek dotačního Programu města Nový Jičín na podporu celoroční činnosti sociálních služeb dle zákona o sociálních službách pro rok 2024 schváleného usnesením Zastupitelstva města č. 196/6Z/2023 ze dne 11.09.2023 a na základě doporučení odborné komise Rady města pro oblast sociální a zdravotnickou se předkládá orgánům města návrh na poskytnutí dotací v navržené výši  konkrétním žadatelům, a to dle přílohy č.2 materiálu.

Uvedený Program je určen ke spolufinancování celoroční podpory registrovaným poskytovatelům sociálních služeb v území se zapojením spolufinancování z rozpočtů obcí v rámci ORP Nový Jičín.  
Orgánům města je předložen návrh usnesení ve variantě dle závěru odborné komise.
Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 doporučila Zastupitelstvu města materiál k rozhodnutí v navrženém znění.
 

K žádosti č.3 (příloha č. 3) organizace JINAK z.ú. na spolufinancování služby Podpora samostatného bydlení JINAK Nový Jičín  je nutno přijmout výjimku ze schváleného Programu, neboť organizace je/bude spolufinancována z jiné dotace z rozpočtu města, viz závazek Zastupitelstva města č. usnesení 546/Z22/2022 ze dne 12.09.2023 ve věci financování vybraných služeb sociální prevence pro roky 2023 a 2024, který se vztahuje na uvedenou sociální službu a organizaci. V rámci individuální žádosti, která bude podaná,  bude hrazen pouze základní  úvazek v stanovený v  projektu Moravskoslezského kraje Podpora služeb sociální prevence 2022+.
Programová žádost podaná na úhradu provozních nákladů rozšířené kapacity této sociální služby (viz důvodová zpráva k usnesení Zastupitelstva města dne 12.06.2023, č. usnesení: 163/5Z/2023) je řešena prostřednictvím uvedeného Programu.
 

Stanovisko OSV: doporučuje se přijmout navržené usnesení. Všechny podpořené subjekty působí aktivně v území ORP Nový Jičín a poskytují sociální služby občanům území dle potřeb a charakteru jednotlivých služeb, jsou pověřeny závazkem poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Navrhovaná programová dotace tvoří povinný podíl veřejného zadavatele z území pro zajištění stabilního financování služeb daných služeb prostřednictvím státní dotace.
Dopad na rozpočet města: zahrnuto v návrhu rozpočtu kap. 541 OSV na rok 2024
Stanovisko dotčených orgánů: viz předložený zápis z jednání komise
Vyjádření právní služby města: předložený materiál je bez právních vad.
                                                   Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Mgr. Daniela Susíková, MPA

Datum:  22.11.2023