Bod programu č. 19
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině Technických služeb města Nového Jičína, příspěvkové organizace
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. vydává

na základě ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. bere na vědomí

úplné znění Zřizovací listiny příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace, IČO 00417688, Suvorovova 909/114, 741 01 Nový Jičín, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Úplné znění Zřizovací listiny (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 22.11.2023,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 29.11.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Odbor bytový: V roce 2009 proběhla výstavba městské tržnice a průchodu k městské tržnici a byl vydán kolaudační souhlas s jejím užíváním. Tehdejší odbor obecního podnikání uzavřel s Technickými službami Smlouvu o nájmu nemovitosti (P2010-123/OOP), a to areálu Městské tržnice na dobu neurčitou za nájemné, které v současné době činí 63.127 Kč s DPH. Celková údržba od roku 2009 dle dostupných podkladů činila cca 1.500.000 Kč, s tím, že náklady za odběr vody a elektřiny hradí Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace. Pořizovací hodnota nemovitého (staveb) a movitého majetku činila 15.514.391,37 Kč, pořizovací hodnota souvisejících pozemků 76.555,12 Kč.

 

Odbor bytový doporučuje předání areálu městské tržnice objektu do správy příspěvkové organizaci Technické služby města Nového Jičína

 

V roce 2021 byl na základě žádosti Technických služeb Nový Jičín svěřen do užívání objekt bývalé kotelny na ulici B. Martinů v Novém Jičíně, a to pozemek na parcele č. st. 1710, o výměře 120 m2, v k. ú. Nový Jičín – Horní předměstí, součástí pozemku je stavba bez č.p a č.o. (stavba občanského vybavení).Uvedený pozemek včetně stavby, využívá středisko Veřejné zeleně, Technických služeb Nový Jičín k uskladňování nářadí a mechanizace. Vzhledem k tomu, že proběhla revitalizace střediska na ul. Palackého pominuly důvody pro využívání  tohoto objektu a ředitel Technických služeb Nový Jičín podal dne 07.11.2023 návrh na vynětí ze svěřeného majetku.

 

Odbor bytový doporučuje vynětí objektu bývalé kotelny na ulici B. Martinů v Novém Jičíně ze správy příspěvkové organizace Technické služby města Nového Jičína.

 

Odbor finanční: V září 2012 město Nový Jičín v souladu s § 73 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů ("Nárok na odpočet daně nelze uplatnit po uplynutí lhůty, která činí 3 roky. Lhůta pro uplatnění nároku na odpočet daně počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok na odpočet vznikl..."), si nárokovalo odpočet DPH na vstupu z investiční akce z roku 2009 "Rekonstrukce městské tržnice a průchodu k městské tržnici" ve výši 2.353.905 Kč. Po následné daňové kontrole ze strany zdejšího finančního úřadu v této věci byla posléze uvedená částka připsána na účet města.

Z důvodu existence § 78 odst. 3 zmíněného zákona ("Lhůta pro úpravu odpočtu daně činí 5 let a počíná běžet kalendářním rokem, v němž byl dlouhodobý majetek pořízen. V případě staveb, jednotek a jejich technického zhodnocení ...a v případě pozemků se lhůta pro úpravu odpočtu daně prodlužuje na 10 let.") bylo nezbytné ze strany města sjednat na provoz městské tržnice ekonomickou činnost, proto byly s příspěvkovou organizací města Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace a 3 dalšími prodejci v kabinách (plátci DPH) uzavřeny nájemní smlouvy s DPH. Tato DPH na výstupu musela být po dobu 10 let odváděna finančnímu úřadu.

Po uplynutí této zákonné lhůty je možný již jakýkoliv režim tržnice včetně možného předání celého objektu do správy příspěvkové organizaci Technické služby města Nového Jičína v hlavní činnosti s poskytnutým příspěvkem na zajištění provozu tržnice.

Odbor finanční k předání městské tržnice do správy zmíněné příspěvkové organizaci města do hlavní činnosti nemá námitek. 

 

Odbor správy majetku:  K převodu pozemku p.č. 326/12 v k.ú. Nový Jičín - Dolní předměstí do hospodaření TSM - jedná se o pozemek, který bude využit pro rozšíření stavebninového dvora nacházejícího se na pozemku parc. č. 326/12 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí, který je již svěřen do hospodaření příspěvkové organizaci Technickým službám města Nového Jičína. V rámci realizace změny dopravní infrastruktury ze strany ŘSD v této oblasti dojde k záboru části pozemku stávajícího vjezdu do předmětného dvora. Dále se mění příloha zřizovací listiny příspěvkové organizace tak, že dochází k zanesení pozemku parc. č. 326/25 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí do přílohy č. 1 (rozpis nemovitého majetku - část pozemky), když tento pozemek vznikl oddělením od pozemku parc. č. 326/10 se zachováním vlastnických práv i práva hospodaření s předmětnou částí pozemku. Ve vztahu k pozemku parc. č. 326/25 v k.ú. Nový Jičín - Dolní Předměstí nedochází ke změnám právních vztahů, ale dochází k evidenční úpravě výčtu pozemků v příloze zřizovací listiny.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1049/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                              Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje vcelku. 


Zpracovaly: Ing. Jarmila Straková, Bc. Sandra Krotil

Datum: 27.11.2023