Bod programu č. 21
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Střednědobý výhled rozpočtu města Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, střednědobý výhled rozpočtu Nový Jičín do roku 2028 ve znění návrhu, který je přílohou č. 1, č. 2 a č. 3 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Střednědobý výhled rozpočtu Nového Jičína s analýzou financí a ratingem (do roku 2028). (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Finanční analýza-shrnutí pro veřejnost. (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Tabulka na úřední desku-povinně zveřejňované informace. (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:v Radě města dne 22.11.2023,
ve Finančním výboru Zastupitelstva města dne 29.11.2023.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem územního samosprávného celku sloužícím pro střednědobé finanční plánování rozvoje jeho hospodářství. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce, na který se sestavuje roční rozpočet. I v letošním roce byl střednědobý výhled rozpočtu zadán odborníkovi na problematiku rozpočtového hospodaření obcí Ing. Luďku Tesařovi, který je již z minulých let s hospodařením města Nový Jičín seznámen.
 

Nezpracování střednědobého výhledu rozpočtu je podle § 22a zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, přestupkem. Přestupkem je i nezveřejnění návrhu a následně schváleného střednědobého výhledu rozpočtu. Tento navrhovaný dokument ke schválení je v povinně zveřejňovaných informacích na úřední desce a webových stránkách města Nový Jičín zveřejněn od 23.11.2023 až do jeho projednání na Zastupitelstvu města Nový Jičín dne 11.12.2023. 

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1052/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 


Zpracovala: Ing. Jarmila Straková


Datum: 27.11.2023