Bod programu č. 47
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Programové dotace Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 – dotace ex-post
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

zápis z jednání Komise architektury a rozvoje města Rady města ve věci posouzení žádostí o programové dotace z rozpočtu města Nový Jičín pro rok 2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

2. rozhodlo

poskytnout na základě Programu města Nový Jičín na podporu estetizace objektů pro rok 2023 – dotace ex-post vyhlášeného dne 30.06.2023 programové dotace osobám uvedeným v příloze č. 2 předloženého materiálu, na projekty a ve výši uvedené tamtéž, a schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí těchto dotací, a to ve znění uvedeném v příloze dotačního programu.

Přílohy
2. Příloha č. 1 - zápis z jednání Komise architektury a rozvoje města Rady města (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Příloha č. 2 - Přehled žádostí o dotaci s návrhem bodového hodnocení a výše dotace ex-post za rok 2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:na 20. schůzi RM konané dne 22.11.2023
Předkládá:Jaroslav Perútka, 3. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kateřina Riedlová, Odbor územního plánování a stavebního řádu
Důvodová zpráva:

Na základě Směrnice Města Nový Jičín č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu Města Nový Jičín, schválena usnesením Zastupitelstva města č. 493/20Z/2022 ze dne 14.03.2022, na základě podmínek dotačních programů schválených usnesením Zastupitelstva města a na základě doporučení odborné Komise architektury a rozvoje města Rady města a usnesení Rady města č. 1055/20R/2023 se Zastupitelstvu města  předkládá  návrh výše dotací konkrétním žadatelům.


Ve lhůtě pro podávání žádostí stanovené ve vyhlášeném Programu, tj. v době od 01.08.2023 do 30.09.2023, bylo Městu Nový Jičín doručeno 6 žádostí o dotaci.

Žádosti byly administrátorem posouzeny podle pravidel stanovených směrnicí č. 1/2022 Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Nový Jičín s tímto výsledkem:

Žádosti o dotaci byly podány v souladu s pravidly a považují se za řádně podané.

Komise architektury a rozvoje města (dále jen "Komise") posoudila žádosti o dotaci podané v souladu s pravidly (řádně podané žádosti) podle stanovených kritérií a provedla návrh výše poskytnutí dotace - viz Příloha č. 2. 

 

Návrh Komise byl předložen Radě města k posouzení případného doporučení Zastupitelstvu města rozhodnout o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu. Rada města svým usnesením č. 1055/20R/2023 ze dne 22. 11. 2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout dle návrhu Komise.

 

Dopad na rozpočet města: finanční prostředky dotace jsou zahrnuty ve stávajícím rozpočtu města Nový Jičín na rok 2023.

Rozpočet programu:             595 000 Kč

∑ Navržených dotací:           542 900 Kč

Zbývající částka:                   52 100 Kč - bude vrácena do rozpočtu

 

 

Stanovisko právní služby města: Materiál je bez právních vad. 
                                                         Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

Zpracovala: Ing. Kateřina Riedlová

Datum: 23.11.2023