Bod programu č. 25
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Naplňování zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

informaci o průběžném naplňování zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín dle přílohy č. 1 materiálu.

2. rozhodlo

o zahájení projektové přípravy objektu SO 05 - Ubytovna pro sportovce, včetně rozcvičiště (přístavba zimního stadionu).

Přílohy
1. Naplňování zastavovací studie Revitalizace sportovního areálu (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Zastavovací studie revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. Architektonicko urbanistická studie sportovního areálu Nový Jičín (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. arch. Jitka Pospíšilová, Odbor rozvoje a investic
Důvodová zpráva:

Revitalizace Sportovního areálu postupuje dle usnesení Zastupitelstva města Nový Jičín č. 220/Z10/2022 z 10. zasedání konaného 15.06.2020, které rozhodlo o výběru varianty č. 1 navržené zastavovací studií Revitalizace sportovního areálu, ul. U Stadionu, Nový Jičín, a současně rozhodlo o zahájení přípravy projektů výstavby víceúčelové sportovní haly, tenisové haly, skateparku a pumptracku a multifunkčního venkovního hřiště, včetně řešení nezbytných vnitroareálových stavebních objektů. Informace o stavu přípravy jednotlivých projektů je předmětem přílohy č. 1 tohoto materiálu.
 

V zastavovací studii jsou navrženy další dva stavební objekty:

a) Ubytovna pro sportovce včetně rozcvičiště – ubytovna s kapacitou kolem 80 míst a vnitřní malá tělocvična pro rozcvičení a trénink je umístěna v nedostavěné části zimního stadionu – jihozápadní strana.

b) Hala pro úpolové (bojové) a tzv. ostatní sporty, jejíž součástí bude také kuželna se čtyřmi drahami. Na místě stávající kuželny jsou zamýšlena parkovací stání a zeleň.
 

Usnesení zastupitelstva města v roce 2020 nedeklarovalo či neuložilo, do kdy by měly být zahájeny přípravy zbývajících projektových záměrů. V roce 2024 se navrhuje zahájit projektovou přípravu Ubytovny pro sportovce včetně rozcvičiště, která bude přístavbou zimního stadionu, a to s ohledem na stav přípravy a rozpracovanosti jednotlivých výše uvedených záměrů, potřebu dokončit fakticky dosud nedokončenou stavbu objektu zimního stadionu, na skutečnost, že dostavba zimního stadionu a účelové využití (byť v průběhu času s úpravami) je plánována od roku 1998, a s ohledem na skutečnost, že na základě požadavku Hokejového klubu Nový Jičín, z. s, byla již v roce 2021 zpracována projektová dokumentace na dostavbu zimního stadionu, která by měla promítat účelové využití vycházející ze zastavovací studie z roku 2020. V současné době probíhá prověření rozsahu, kvality a použitelnosti dokumentace pro městem chystaný záměr a zjišťování podmínek pro případné získání dokumentace městem. Finanční prostředky na projektovou dokumentaci jsou zařazeny v návrhu rozpočtu města na rok 2024.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Lucie Štěpánová

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se doporučuje po jednotlivých bodech. 

Zpracovala: Ing. arch. Jitka Pospíšilová

Datum: 28.11.2023