Bod programu č. 40
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Žádost o individuální dotaci z rozpočtu města v oblasti vzdělávání pro rok 2024 - Základní škola Galaxie s.r.o.
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout dotaci z rozpočtu města Nový Jičín na rok 2024 ve výši 421.600 Kč,
na úhradu věcných nákladů a dovozu stravy pro žáky ZŠ Galaxie s.r.o.,

název projektu: Úhrada věcných nákladů a dovozu stravy pro žáky ZŠ,
doba, v níž má být dosaženo účelu dotace: 01.01.2024 - 31.12.2024 (vyjma měsíců červenec a srpen 2024),
žadateli Základní škola Galaxie, s.r.o. se sídlem K Nemocnici 211/1, 741 01 Nový Jičín, IČO 29454956,

a uzavřít s tímto žadatelem veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Přílohy
2. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:Komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 08.11.2023
Rada města dne 22.11.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 18.10.2023 žádost Základní školy Galaxie, s.r.o. o individuální dotaci na financování projektu Úhrada věcných nákladů a dovoz stravy pro žáky ZŠ ve výši 602.300 Kč. Žadatel v žádosti o dotaci uvádí, že působí v Novém Jičíně od 01.09.2014. Ve školním roce 2023 - 2024 navštěvuje ZŠ Galaxii 162 žáků. Město Nový Jičín každoročně přispívá žákům ZŠ Galaxie, s.r.o. formou účelové individuální dotace, finanční částku na úhradu věcných nákladů na stravu žáků a také na dovoz stravy z centrální školní jídelny při ZŠ na ul. Dlouhá v Novém Jičíně, což žadatel vnímá jako velkou nediskriminační podporu a spravedlnost k žákům, kteří jsou občany města Nového Jičína, ale vzdělávají se v základní škole jiného zřizovatele.

Projekty těchto žádostí nelze zařadit do žádného z řádných městem vyhlášených programů pro rok 2024, proto jsou řešeny jako individuální.

 

Stanovisko komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas: Uvedená žádost o individuální dotaci byla předmětem jednání komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 08.11.2023. Členové komise Rady města doporučili žádost schválit v souladu s výsledkem jednání politických stran k dotacím soukromým základním a mateřským školám na území města Nového Jičína ze dne 18.01.2021 (aktualizovaného k 15.04.2021) a zaokrouhlit výslednou částku ne celé stokoruny dolů ve výši 421.600 Kč.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor ŠKS v souladu procesním předpisem č. 6/2023 Administrace poskytování finanční podpory z rozpočtu města Nový Jičín předložil Radě města návrh na usnesení dle doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1024/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Dopad na rozpočet města: Finanční prostředky na tuto dotaci jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok 2024.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. 

 

Zpracovaly: Ing. Navrátilová, Ing. Holčáková 

 

Datum: 27.11.2023