Bod programu č. 45
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro rok 2023 v oblasti péče o památky
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

uzavřít dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2023 ze dne 08.11 2023 č. 0562V2023 se společností winks MJM, s.r.o., IČO 06789579, se sídlem Gregorova 1368/15, Nový Jičín, v rozsahu žádosti evidované pod č.j. MUNJ-85196/2023/OŠKS-Vít, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Přílohy
3. Žádost o prodloužení termínu realizace projektu (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh dodatku smlouvy (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 8.11.2023 žádost společnosti winks MJM, s.r.o. o prodloužení termínu realizace projektu "Měšťanský dům č.p. 91, ul. Křižíkova 7, Nový Jičín - obnova objektu". V odůvodnění žádosti žadatel uvádí, že vzhledem k prodloužení výroby oken do roku 2024 není schopen zajistit realizaci projektu do 31.12.2023.

 

Bez dopadu na rozpočet města.

 

Stanovisko OŠKS: Vzhledem k odůvodnění odbor školství, kultury a sportu doporučuje schválit uzavření dodatku dle usnesení.

 

Rada města na své schůzi dne 22.11.2023 usnesením č. 1028/20R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Stanovisko právní služby: Materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Adéla Prašivková

 

Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

 

Zpracoval: Ing. Navrátilová Oldřiška

 

Datum: 08.11.2023