Bod programu č. 27
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.12.2023
Žádost o poskytnutí stipendia
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

poskytnout peněžitý dar ve výši 25.000 Kč na základě žádosti evidované pod č. j. 96156/2023 ze dne 30.08.2023 dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, žadatelce A░░ S░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín za účelem úhrady nákladů na ubytování, stravu, nákup učebnic a studijních materiálů k bakalářské práci v rámci studia na Aarhus University, School of Business and Social Sciences v Dánsku,
a uzavřít s touto žadatelkou darovací smlouvu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

2. schvaluje

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ:
poskytnutí peněžitého daru ve výši ….…......... +25.000 Kč

žadatelce A░░ S░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín za účelem úhrady nákladů na ubytování, stravu, nákup učebnic a studijních materiálů k bakalářské práci v rámci studia na Aarhus University, School of Business and Social Sciences v Dánsku,

zapojením schválené rezervy města na ORJ 441 vyčleněné na individuální dotace a dary ve výši ................................................................... -25.000 Kč.

Přílohy
3. Žádost o stipendium anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
4. Návrh darovací smlouvy anonym (Neveřejná, Anonymizovaná)
Materiál projednán:v Komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas dne 20.09.2023
na Radě města dne 18.10.2023
Předkládá:Mgr. Ondřej Syrovátka, 1. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Oldřiška Navrátilová, Odbor školství, kultury a sportu
Důvodová zpráva:

Město Nový Jičín obdrželo dne 30.08.2023 žádost A░░░  S░░░░ ░ , nar. ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ 741 01 Nový Jičín o podporou studia na Aarhus University, School of Business and Social Sciences v Dánsku ve výši 30.000 Kč. Žadatelka k žádosti uvádí, že největší finanční zátěží je pokrytí nákladů na ubytování, stravu a pořízení studijních materiálů v Dánsku.

Žádost byla projednána v komisi pro výchovu, vzdělávání a volný čas Rady města dne 20.09.2023. Komise tuto žádost doporučila Radě města ke schválení ve výši 25.000 Kč s tím, že studentka A░░ S░░░░ ░ zrealizuje přednášky či jiné aktivity k seznámení veřejnosti s životem a studiem v zahraničí.

 

Stanovisko OŠKS: Odbor ŠKS předložil Radě města návrh usnesení dle doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a volný čas Rady města.

 

Rada města na své schůzi dne 18. 10. 2023 usnesením č. 917/19R/2023 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout tak, jak je uvedeno v návrhu.

 

Dopad na rozpočet města:  Rozpočtové opatření je součástí usnesení.

Stanovisko právní služby:  Materiál je bez právních vad.     

                                              Mgr. Adéla Prašivková


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se doporučuje vcelku.


Zpracovaly:  Ing. Oldřiška Navrátilová, Ing. Simona Holčáková, Ing. Jarmila Straková

 

Datum: 23.10.2023