Bod programu č. 5
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Zpráva o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. bere na vědomí

Zprávu o bezpečnostní situaci na území města Nový Jičín za rok 2023 dle příloh č. 1 a 2 předloženého materiálu.

Přílohy
1. Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Zpráva o bezpečnostní situaci na území působnosti Obvodního oddělení PČR v Novém Jičíně v roce 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města, Vedení města
Zpracoval:Bc. Daniel Rýdel, Městská policie Nový Jičín
Důvodová zpráva:

Členové Rady města a Zastupitelstva města jsou pravidelně každý rok seznamováni s bezpečnostní situací ve městě Nový Jičín za předcházející rok. Součástí předloženého materiálu je Zpráva o bezpečnostní situaci Policie ČR za rok 2023 a Zpráva o činnosti Městské policie Nový Jičín za rok 2023. Cílem zprávy je předložit pohled na činnost Městské policie Nový Jičín v uplynulém roce 2022 a statistické údaje získané prací Policie ČR.

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.
Mgr. Horuta Michal
 
Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.
 
Zpracoval:  Bc. Daniel Rýdel
 
Datum: 19.2.2024