Bod programu č. 18
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 11.03.2024
Nabytí pozemku parc.č. 606 v k.ú. Kojetín u Starého Jičína, V 595
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nenabýt pozemek parc.č. 606 (trvalý travní porost) o výměře 3.425 m2 v obci Nový Jičín, k.ú. Kojetín u Starého Jičína, a nepřijmout nabídku pana R░░░ Ž░░░░ ░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ PSČ 741 47, Hladké Životice, na prodej uvedeného pozemku za cenu 870.000 Kč/předmět prodeje, majetkoprávní záměr č. V 595.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. situační snímek (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. Znalecký posudek č. 1616/216/2023 (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

V návaznosti na investiční akci města „prodloužení turistické trasy na Čerťák“ byl osloven pan Ž░░░ s nabídkou výkupu dotčené části pozemku za cenu dle Znaleckého posudku. Pan Ž░░░ požádal OSM o zaslání nabídky na prodej celého pozemku (upřednostňuje prodej celého pozemku).

 

Obvyklá cena pozemku byla stanovena Znaleckým posudkem č. 1616/216/2023 ze dne 13.12.2023 znalcem Ing. Ivo Štefkem na částku 109.600 Kč/předmět prodeje.

 

Dne 04.01.2024 obdržel OSM sdělení pana Ž░░░░ k ceně pozemku, že o prodej části či celého pozemku za cenu dle Znaleckého posudku nemá zájem, a že nabízí uvedený pozemek městu za cenu ve výši 870.000 Kč. Vzhledem k tomu, že vlastník požaduje 8 násobek obvyklé ceny zjištěné znalcem, OSM nedoporučuje pozemek za tuto cenu nabýt.

 

Rada města dne 14.02.2024 usnesením č. 1296/23R/2024 doporučila Zastupitelstvu města rozhodnout nenabýt předmětný pozemek.


Stanovisko právní služby:    Předložený materiál je bez právních vad.
                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr:    OSM doporučuje přijmout usnesení v navrženém znění.

Zpracoval:    Barbora Hradilová

Datum:   27.02.2024