Bod programu č. 42
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Prodej pozemku parc. č. 1634/23, v obci Nový Jičín, v k.ú. Žilina u Nového Jičína, MPZ 3366
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana R░░ J░░░░ nar. ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ Nový Jičín, PSČ 741 01 o koupi části pozemku parc. č. 1634/23 (trvalý travní porost) v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u nového Jičína a nezveřejnit tento záměr,

2. rozhodlo

ukončit tento majetkoprávní záměr č. 3366.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. stanovisko OÚPSŘ (Neveřejná, Anonymizovaná)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 30.01.2024 žádost od pana R░░ J░░░░ o prodej pozemku parc. č. 1634/23 (trvalý travní porost o evidované výměře 3.235 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Žilina u Nového Jičína (ve snímku zaznačeno červeně).

 

Pan J░░░░ ve své žádosti uvádí, že má rozjednanou koupi přilehlých parcel a chce tyto parcely sloučit pod jednoho majitele. Pan J░░░░ byl následně vyzván k doplnění žádosti o označení pozemků, kde má rozjednanou koupi, a o zamýšlený účel užívání. Pozemky, které má rozjednané ke koupi (ve snímku zaznačeny oranžově) jsou následující: parc. č. 1614/26, parc. č. 1634/7, parc. č. 1634/8 a parc. č. 1634/9. Jako důvod zájmu o koupi uvádí žadatel záměr čištění pozemku od náletových dřevin na pozemku a zájem o sázení stromů.

 

Stanoviska

 

OŽP:

Odpadové hospodářství: Nemáme námitek.

Správa městské zeleně: Z hlediska správy městské zeleně nedoporučujeme prodej pozemku parc. č. 1634/23 v k.ú. Žilina u Nového Jičína (trvalý travní porost). Charakterem se nejedná o travní porost, nýbrž i lesní porost. Prodejem této parcely by došlo k přerušení „pěší stezky“ vedoucí od ulice U Mlýna do zmíněného lesa. V této souvislosti doporučujeme provést změnu druhu pozemku a tuto parcelu využít pro eventuální záměr do budoucna.

Správa městských lesů: Vzhledem k tomu, že spolu se sousedním pozemkem parc. č. 1634/1 má předmětný pozemek parc. č. 1634/23 v k.ú. Žilina u Nového Jičína v budoucnu potenciál sloužit městskému lesnímu hospodaření, tak prodej tohoto pozemku se nám z hlediska lesního hospodářství nejeví jako vhodný. Do budoucna by bylo u obou pozemků vhodné změnit druh pozemku z trvalého travního porostu na lesní pozemek.

 

ORI: Z hlediska rozvoje území ve smyslu zájmu o zachování krajinných horizontů a dálkových pohledů se záměr kácení zeleně jeví jako nežádoucí, jelikož se jedná o pozemek se vzrostlými stromy, který je součástí registrovaného významného krajinného prvku „Západní svahy Puntíku s pastvinami, lesíky, zarostlými mezemi a rozptýlenou zelení“ a uplatňuje se v pohledech z protilehlých svahů nad údolím řeky Jičínky. Vzhledem k identifikovanému rizikovému vsakování srážkových vod (3. stupeň z 4stupňové škály a současně oblasti s rizikem sesuvů dle Územní studie lokalizace oblastí Moravskoslezského kraje s rizikovým vsakováním srážkových vod (2024) lze doporučit jistou obezřetnost při odstraňování vzrostlé zeleně. Nedoporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: Vůči prodeji pozemku parc. č. 1634/23 v k. ú. Žilina u Nového Jičína nemáme námitky pod podmínkou, že žadatel bude upozorněn, že využití pozemku je možné pouze v rozsahu podmínek stanovených územním plánem Nový Jičín. – viz příloha č. 2

 

OV Žilina u Nového Jičína: Osadní výbor doporučuje prodej pozemku parc. č. 1634/23 v obci Nový Jičín, k.ú. Žilina u Nového Jičína.

 

Rada města dne 22.05.2024 usnesením č. 1522/27R/2024 rozhodla nezveřejnit záměr prodeje a doporučila Zastupitelstvu města nevyhovět žádosti a ukončit tento majetkoprávní záměr.

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Mgr. Michal Horuta

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění. Hlasování se navrhuje vcelku.

 


 

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum:   20.05.2024