Bod programu č. 41
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Prodej části pozemku parc. č. 130/2 v obci Nový Jičín, k.ú. Straník, MPZ 3363
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. rozhodlo

nevyhovět žádosti pana J░░ D░░░ , nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░ , Nový Jičín, PSČ 741 01 o koupi části pozemku parc. č. 130/2 (zahrada) v obci Nový Jičín, k.ú. Straník a nezveřejnit tento záměr, majetkoprávní záměr č. 3363.

Přílohy
1. snímek katastrální mapy (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. stanovisko Odboru sociálních věcí (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Kamil Žák, Odbor správy majetku
Důvodová zpráva:

Odbor správy majetku obdržel dne 12.12.2023 žádost od pana J░░ D░░░ o koupi části pozemku parc. č. 130/2 (zahrada o evidované výměře 350 m2) v obci Nový Jičín, k. ú. Straník.

 

Pan D░░░ ve své žádosti uvádí účel využití zahrady za domem v jeho vlastnictví, tento pozemek má oplocen na základě povolení k ohrazení části pozemku ze dne 14.04.1959 od Rady Místního národního výboru ve Straníku. Zahrada náleží k Azylovém domu ve Straníku.

 

Po obdržení stanovisek Odbor správy majetku nedoporučil zveřejnění a prodej předmětného pozemku. Vzhledem k tomu, že není dosud rozhodnuto o tom, za jakým účelem bude město v budoucnu využívat Azylový dům, není v zájmu města pozemek prodat. Než bude o dalším využití objektu rozhodnuto, je možný pronájem předmětných částí pozemku panu J░░ D░░░░ , s měsíční výpovědní dobou a s podmínkou zákazu skladování jakýchkoliv předmětů a materiálů nemajících přímou souvislost se sjednaným účelem užívání (příjezd, zahrada).

 

Jelikož pan D░░░ nemá s městem Nový Jičín uzavřenou nájemní smlouvu na užívání výše uvedených částí pozemků, doporučujil Odbor správy majetku uplatnit náhradu za bezdůvodného obohacení dle ceníku nájemného pozemků ve vlastnictví města, tj. zahrada. Tedy 145 m2 x 6,91 Kč/m2/rok = 725,55 Kč/rok 2023, dále za období 2022 a 2021 se jednalo o cenu 6Kč/m2/rok, 145 m2 x 6 Kč/m2/rok = 870 Kč/rok. Celková částka náhrady za bezdůvodné obohacení činí 2.465,55 Kč.

 

Dne 20.03.2024 Rada města usnesením č. 1379/24R/2024 rozhodla nezveřejnit záměr prodeje části (cca 105 m2) pozemku parc. č. 130/2 v k. ú. Straník, rozhodla o zveřejnění záměru nájmu části (cca 105 m2) pozemku parc. č. 130/2 a části (cca 40 m2) pozemku parc. č. st 52, oba v obci Nový Jičín, k. ú. Straník. Dále rozhodla uplatnit náhradu za bezdůvodné obohacení z titulu užívání výše uvedených pozemků.

 

Výše nájemného dle ceníku nájemného pozemků ve vlastnictví města činí 7,64 Kč/m2/rok. Celkové nájemné činí 1.107 Kč/rok/předmět nájmu.

 

Rada města dne 17.04.2024 usnesením č. 1482/26R/2024 rozhodla pronajmout části výše zmíněných pozemků.

 

Stanoviska

 

OŽP: Nemáme námitek.

 

ORI: Odbor rozvoje a investic prověřil předložené podklady z hlediska koordinace s rozvojovými a investičními záměry města. Aktuálně je v projektové přípravě záměr na přestavbu Azylového domu na malometrážní byty. Dotčený pozemek doporučujeme zachovat v nezměněném rozsahu jako součást areálu Azylového domu, resp. budoucího bytového domu. Nedoporučujeme vyhovět žádosti.

 

OÚPSŘ: Vůči prodeji části pozemku parc. č. 130/2 v k.ú. Straník nemáme námitky.

 

OB: Nesouhlasíme s prodejem dotčeného pozemku. Pozemek se nachází za Azylovým domem ve Straníku. Pan David neoprávněně užívá část pozemku, která je v majetku města. Žádá o prodej pozemku dle jeho požadavků, ale na části pozemku, o který nežádá (vjezd) má zaparkované vozidlo a spoustu dalších věcí. Výhledově se zde uvažuje s možností parkování pro Azylový dům. Rovněž je potřeba, abychom se kolem objektu dostali na jeho opravy a na vstup na zahradu i z důvodů problematického vstupu ze strany sousedící majitelky nemovitosti z pravé strany objektu. Po prohlídce na místě samém bylo zjištěno, že na pozemcích města je spousta nepotřebných věcí. Dle OSM není s majitelem sepsán ani pronájem pozemku.

 

OSV: Odbor sociálních věcí zdejšího úřadu nesouhlasí s prodejem pozemku, viz příloha č. 2

 

Osadní výbor Straník: Doporučuje Zastupitelstvu města vykoupit část pozemku parc. č. 130/2 v části, která je v současné době již oplocena a využívána dlouhodobě žadatelem.

 

 

 

Stanovisko právní služby:  Předložený materiál je bez právních vad.

                                           Mgr. Michal Horuta

 

 Závěr: Doporučujeme přijmout usnesení v navrženém znění.

 


 

Zpracoval: Ivana Barošová


Datum:   20.05.2024