Bod programu č. 15
logo města
Zastupitelstvo města Nový Jičín

Materiál pro 9. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konané dne 10.06.2024
Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2023
Zastupitelstvo města Nový Jičín
1. schvaluje

Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2023,

2. bere na vědomí

Zprávu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje o výsledku přezkoumání hospodaření města Nový Jičín za rok 2023 jako součást Závěrečného účtu města Nový Jičín za rok 2023,

3. souhlasí

bez výhrad s celoročním hospodařením města Nový Jičín v roce 2023 dle Závěrečného účtu města Nový Jičín za rok 2023.

Přílohy
1. Závěrečný účet města Nový Jičín za rok 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
2. Plnění schváleného-upraveného rozpočtu a výsledky hospodaření za rok 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
3. - Tabulková část - město (Neveřejná, Bez osobních údajů)
4. - Přehled rozpočtových opatření za rok 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
5. - Tabulková část - příspěvkové organizace (Neveřejná, Bez osobních údajů)
6. - Poskytnuté dotace a dary z rozpočtu města v roce 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
7. - Pohledávky a závazky města k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
8. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
9. Výkaz Rozvaha k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
10. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
11. Výkaz Příloha k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
12. Výkaz o peněžních tocích k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
13. Výkaz o změnách vlastního kapitálu k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
14. Přehled úvěrů, zápůjček a finančních výpomocí k 31.12.2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
15. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 (Neveřejná, Bez osobních údajů)
Materiál projednán:ve Finančním výboru Zastupitelstva města Nový Jičín dne 29.05.2024,
v Radě města Nový Jičín dne 22.05.2024.
Předkládá:JUDr. Václav Dobrozemský, 2. místostarosta města, Vedení města
Zpracoval:Ing. Jarmila Straková, Odbor finanční
Důvodová zpráva:

Bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Nový Jičín od 24.05.2024 do 11.06.2024.

 

Stanovisko právní služby: Předložený materiál je bez právních vad.

                                             Mgr. Michal Horuta


Závěr: Doporučuje se přijmout usnesení v navrženém znění.

            Hlasování se navrhuje po jednotlivých bodech.


Zpracoval: kolektiv OF a ostatních vedoucích ORJ

Datum: 03.06.2024